RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Obwieszczenia

Wersja z dnia: 13.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Budowie linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 575 na działce nr ewid. 576/2 w obrębie Łajsce, gmina Tarnowiec. Budowie linii kablowej oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 575 na działkach nr ewid. 925 i 928/3 w obrębie Łajsce, gmina Tarnowiec.

Wersja z dnia: 09.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Czeluśnica" na działkach nr ewid. 665 i 666/1 obręb Czeluśnica, gm. Tarnowiec.

Wersja z dnia: 08.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wersja z dnia: 07.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Budowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działkach nr ewid. 282/2 i 600 w miejscowości Roztoki. Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działce nr ewid. 220 w miejscowości Roztoki

Wersja z dnia: 16.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Nowy Glinik" na działkach nr ewid. 718/1 i 719/2 obręb Nowy Glinik, gm. Tarnowiec.

Wersja z dnia: 08.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia czy nieruchomości gruntowe stanowią mienie gromadzkie.

Wersja z dnia: 04.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie

Wersja z dnia: 02.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 czerwca 2019 r. o wydaniu na wniosek Gminy Tarnowiec i Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z oo. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Fabrycznej w Jaśle, łączącej funkcjonalnie sieć wodociągową Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z oo. w Jaśle z siecią wodociągową Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z oo.

Wersja z dnia: 24.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma wiatrowa” w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik

Wersja z dnia: 29.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja Starosty Jasielskiego

Wersja z dnia: 26.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Budowie linii kablowej oświetlenia drogowego drogi gminnej nr ewid. 255" przez teren działek nr ewid. 261/1 i 270 w obrębie ewidencyjnym Potakówka, w jednostce ewidencyjnej Tarnowiec.

Wersja z dnia: 06.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Przebudowa instalacji technologicznych na Ośrodkach Kopalni Roztoki. Obiekt: Ośrodek Technologiczny Sobniów 17" na działkach nr swid. 231/1, 231/3, 238/1, 239/1, 240/1, 245/1 w obrębie Gliniczek, gmina Tarnowiec. Przebudowa instalacji technologicznych na Ośrodkach Kopalni Roztoki. Obiekt: Ośrodek Technologiczny Roztoki 15 i Roztoki 54

Wersja z dnia: 21.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec

Wersja z dnia: 05.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Rozbudowa drogi powiatowej Nowy Glinik - Glinik Polski

Wersja z dnia: 05.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Anwa Glass

Wersja z dnia: 07.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Budowa linii kablowej oświetlenia drogi gminnej nr 595 w obrębie Czeluśnica

Wersja z dnia: 19.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodno prawnego w związku z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie -Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiołka w miejscowości Dobrucowa".

Wersja z dnia: 26.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski"

Wersja z dnia: 08.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Umieszcz.

Wersja z dnia: 29.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Wersja z dnia: 18.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie: Budowy drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze w gminie Jedlicze i m. Brzezówka w gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka.

Wersja z dnia: 10.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Umieszcz.

Wersja z dnia: 13.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie Budowy drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z mostem na rzece Jasiołka.

Wersja z dnia: 22.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą.

Wersja z dnia: 04.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie działki ewidencyjnej nr 1462 położonej w miejscowości Wrocanka

Wersja z dnia: 21.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec.

Wersja z dnia: 15.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie - \"Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków\"

Wersja z dnia: 13.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego Uchwalą nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wersja z dnia: 14.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wrocanka Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Brzezówka

Wersja z dnia: 13.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa sieci gazowej Umieszcz II Etap. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o lokalizacji iwestycji celu publicznego na przebudowe instalacji osuszania gazu KRNiGZ Roztoki.