RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.04.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenia

Zarządzenia Wójta - 2015 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 3. Zarządzenie Nr 3/2015 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 5. Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 6. Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 7. Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie: Programu Szkolenia Gminy Tarnowiec na lata 2015-2017 oraz Planu szkolenia Obronnego w 2015 r.
 8. Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie: powołania Komisji do likwidacji formularzy dowodowych.
 9. Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 10. Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 11. Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 12. Zarządzenie Nr 12/2105 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 13. Zarządzenie Nr 13/2105 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 14. Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok.
 15. Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 16. Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 18. Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 19. Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.
 21. Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 22. Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 23. Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 24. Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zabudowanych oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną.
 25. Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 26. Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2014 rok.
  - Załącznik: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2014 rok.
 27. Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2014 rok.
 28. Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 29. Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2014 rok.
 30. Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za rok 2014 r.
 31. Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 32. Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2015 rok.
 33. Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie: ogłoszenia zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 34. Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 35. Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisko atmosferycznych.
 36. Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 37. Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 38. Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie: powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 39. Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 40. Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 24.04.2015
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 20.01.2015
Dokument oglądany razy: 10 964