RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.11.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uchwały

Uchwały Rady Gminy Tarnowiec - VII Kadencja

 1. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 2. Uchwała Nr II/2/2014 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec.
 3. Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie: ustalenia liczby, nazw i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 5. Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 6. Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 7. Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.
 9. Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 10. Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 11. Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 12. Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie: uchwalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2014.
 13. Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Tarnowiec.
 14. Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 15. Uchwała Nr II/15/2014 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 16. Uchwała Nr II/16/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 17. Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 18. Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie: uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026.
 19. Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
  - Załącznik
 20. Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 21. Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie: w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 22. Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 23. Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach.
 24. Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie: w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 25. Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umieszczu.
 26. Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 27. Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie: w sprawie: przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na lata 2015-2019".
 28. Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie: w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 29. Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 30. Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 31. Uchwała nr V/31/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 32. Uchwała nr V/32/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
 33. Uchwała nr V/33/2015 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 34. Uchwała nr V/34/2015 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
 35. Uchwała nr V/35/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępnionego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 36. Uchwała nr V/36/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 37. Uchwała nr V/37/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 38. Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 39. Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 40. Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 41. Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 42. Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 43. Uchwała Nr VII/43/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach.
 44. Uchwała Nr VII/44/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 45. Uchwała Nr VII/45/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 46. Uchwała Nr VII/46/2015 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
 47. Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie: dopłaty do 1 m3 wody, do 1 m3 ścieków.
 48. Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 49. Uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łubienko i Łajsce w Gminie Tarnowiec. - Wojewoda podkarpacki w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność uchwały.
 50. Uchwała Nr VII/50/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – etap I. - Wojewoda podkarpacki w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność uchwały.
 51. Uchwała Nr VIII/51/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 52. Uchwała Nr VIII/52/2015 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 53. Uchwała Nr VIII/53/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze".
 54. Uchwała Nr VIII/54/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza grogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka".
 55. Uchwała Nr VIII/55/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 56. Uchwała Nr VIII/56/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 57. Uchwała Nr VIII/57/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 58. Uchwała Nr VIII/58/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 59. Uchwała Nr VIII/59/2015 w sprawie: przyjęcia Zintegrowanej Strategii Świadczenia usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020.
  - Załącznik.
 60. Uchwała Nr VIII/60/2015 w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 61. Uchwała Nr VIII/61/2015 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 62. Uchwała Nr IX/62/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Gliniczek.
 63. Uchwała Nr IX/63/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa.
 64. Uchwała Nr IX/64/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski.
 65. Uchwała Nr IX/65/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 66. Uchwała Nr IX/66/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 67. Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie: zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 68. Uchwała Nr IX/68/2015 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 69. Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 70. Uchwała Nr X/70/215 w sprawie: ustalenia sieci szkół publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 71. Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 72. Uchwała Nr XI/72/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 73. Uchwała Nr XI/73/2015 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 74. Uchwała Nr XI/74/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 680.
 75. Uchwała Nr XI/75/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dobrucowa.
 76. Uchwała Nr XI/76/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Łubno Szlacheckie.
 77. Uchwała Nr XI/77/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 78. Uchwała Nr XI/78/2015 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania.
 79. Uchwała Nr XI/79/2015 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 80. Uchwała Nr XI/80/2015 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 81. Uchwała Nr XI/81/2015 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
 82. Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 83. Uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 84. Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
 85. Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.00 zł Gminie Jedlicze, na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z łącznikami drogowymi na rzece Jasiołka, stanowiącego połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec."
 86. Uchwała Nr XII/86/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – etap I.
 87. Uchwała Nr XII/87/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Łubienko i Łajsce w Gminie Tarnowiec.
 88. Uchwała Nr XII/88/2015 w sprawie: przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016-2022.
  - Załącznik: Strategiczny Plan Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016-2022.
 89. Uchwała Nr XII/89/2015 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.


Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 17.11.2015
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 946