RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Tarnowcu

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Tarnowiec
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Przedszkola Gminnego w Tarnowcu

I. Organ prowadzący przedszkole:

Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Przedszkole Gminne w Tarnowcu, Tarnowiec 42, 38-204 Tarnowiec

III. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w §1, §2, §6 oraz §12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U, z 2017r., poz. 1597).

IV. Wymagane dokumenty:

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587), powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko
- datę i miejsce urodzenia
- obywatelstwo
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r., poz. 224 i 1455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwie ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1311),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat nie był ukarany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r., poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

V. Dodatkowe informacje dot. składania ofert:

1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem "KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W TARNOWCU", w terminie do dnia 16 marca 2018r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Gminy w Tarnowcu, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Tarnowiec.

2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnowiec. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidulanie.

3. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. IV pkt. d-g i l-m, ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

4. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tarnowcu, tel. 13 4436924.

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 02.03.2018
Dokument oglądany razy: 380