RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 22.04.2010 12:14 z powodu:

Stary przetarg

Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

WÓJT GMINY TARNOWIEC, 38-204 Tarnowiec, tel. 013 240-89 ogłasza
przetarg nieograniczony
na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego
w wysokości 500 000,00 zł.

Termin realizacji: nieprzekraczalny termin wpływu środków na konto zamawiającego
- 7 dni od daty podpisania umowy.
Wadium w niniejszym postępowaniu nie obowiązuje.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać
w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16, lub za zaliczeniem pocztowym.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Józef Oberc - Skarbnik Gminy Tarnowiec tel. (013) 4424092
2. Ewa Rak - Kierownik WF tel. (013) 4424089

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 do dnia 2003-07-24 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2003-07-24 o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych, zgodnie z § 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 776).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie o zamówieniach publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) oferty - 100%

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.01.2010 15:23
Dokument oglądany razy: 2304
Podlega Ustawie