RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 22.04.2010 12:14 z powodu:

Stary przetarg

Przetarg nieograniczony na:

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Wójt Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
"Modernizację wejścia głównego do budynku UG"

wymagany termin wykonania zamówienia :31.10.2003 r.
Wadium: 900.00 zł (słownie: dziewięćset 00/100 zł)

Formularz zawierający Istotne Warunki Zamówienia w cenie 0 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1 Bogusław Wójcik - Sekretarz Urzędu Gminy Tarnowiec tel. (013) 4424092.
2 Halina Lazar - Kierownik Wydz. Gosp. tel. (013) 4424089
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 do dnia 2003-09-12 do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2003-09-12 o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych, zgodnie z § 1 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz.U. Nr 140, poz. 776).
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i spełniający warunki i wymagania określone w Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie o zamówieniach publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) - 100%

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.01.2010 15:36
Dokument oglądany razy: 2472
Podlega Ustawie