RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uchwały

Uchwały Rady Gminy Tarnowiec - VII Kadencja

 1. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 2. Uchwała Nr II/2/2014 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec.
 3. Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie: ustalenia liczby, nazw i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 5. Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 6. Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 7. Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.
 9. Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 10. Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 11. Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 12. Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie: uchwalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2014.
 13. Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Tarnowiec.
 14. Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 15. Uchwała Nr II/15/2014 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/304/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 16. Uchwała Nr II/16/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 17. Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 18. Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie: uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014 - 2026.
 19. Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
  - Załącznik
 20. Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 21. Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie: w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 22. Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 23. Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach.
 24. Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie: w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 25. Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umieszczu.
 26. Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie: w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 27. Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie: w sprawie: przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na lata 2015-2019".
 28. Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie: w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 29. Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 30. Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 31. Uchwała nr V/31/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 32. Uchwała nr V/32/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
 33. Uchwała nr V/33/2015 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 34. Uchwała nr V/34/2015 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
 35. Uchwała nr V/35/2015 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępnionego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 36. Uchwała nr V/36/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 37. Uchwała nr V/37/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 38. Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 39. Uchwała Nr VI/39/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 40. Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego opiniującego negatywnie projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy, Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 41. Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 42. Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 43. Uchwała Nr VII/43/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach.
 44. Uchwała Nr VII/44/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 45. Uchwała Nr VII/45/2015 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015r. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Umieszczu.
 46. Uchwała Nr VII/46/2015 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
 47. Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie: dopłaty do 1 m3 wody, do 1 m3 ścieków.
 48. Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 49. Uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łubienko i Łajsce w Gminie Tarnowiec. - Wojewoda podkarpacki w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność uchwały.
 50. Uchwała Nr VII/50/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – etap I. - Wojewoda podkarpacki w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność uchwały.
 51. Uchwała Nr VIII/51/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 52. Uchwała Nr VIII/52/2015 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 53. Uchwała Nr VIII/53/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze".
 54. Uchwała Nr VIII/54/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza grogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka".
 55. Uchwała Nr VIII/55/2015 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 56. Uchwała Nr VIII/56/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 57. Uchwała Nr VIII/57/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 58. Uchwała Nr VIII/58/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 59. Uchwała Nr VIII/59/2015 w sprawie: przyjęcia Zintegrowanej Strategii Świadczenia usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020.
  - Załącznik.
 60. Uchwała Nr VIII/60/2015 w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 61. Uchwała Nr VIII/61/2015 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 62. Uchwała Nr IX/62/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Gliniczek.
 63. Uchwała Nr IX/63/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa.
 64. Uchwała Nr IX/64/2015 w sprawie: przyjęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski.
 65. Uchwała Nr IX/65/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 66. Uchwała Nr IX/66/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 67. Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie: zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 68. Uchwała Nr IX/68/2015 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 69. Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 70. Uchwała Nr X/70/215 w sprawie: ustalenia sieci szkół publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 71. Uchwała Nr XI/71/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 72. Uchwała Nr XI/72/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 73. Uchwała Nr XI/73/2015 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 74. Uchwała Nr XI/74/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 680.
 75. Uchwała Nr XI/75/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dobrucowa.
 76. Uchwała Nr XI/76/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Łubno Szlacheckie.
 77. Uchwała Nr XI/77/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 78. Uchwała Nr XI/78/2015 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania.
 79. Uchwała Nr XI/79/2015 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 80. Uchwała Nr XI/80/2015 w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 81. Uchwała Nr XI/81/2015 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
 82. Uchwała Nr XII/82/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 83. Uchwała Nr XII/83/2015 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 84. Uchwała Nr XII/84/2015 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
 85. Uchwała Nr XII/85/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.00 zł Gminie Jedlicze, na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji budowlanej mostu wraz z łącznikami drogowymi na rzece Jasiołka, stanowiącego połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą Jedlicze i Gminą Tarnowiec."
 86. Uchwała Nr XII/86/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w Gminie Tarnowiec – etap I.
  - Rozstrzygnięcie nadzorcze.
 87. Uchwała Nr XII/87/2015 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Łubienko i Łajsce w Gminie Tarnowiec.
 88. Uchwała Nr XII/88/2015 w sprawie: przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016-2022.
  - Załącznik: Strategiczny Plan Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016-2022.
 89. Uchwała Nr XII/89/2015 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 90. Uchwała Nr XIII/90/2015 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 91. Uchwała Nr XIII/91/2015 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 92. Uchwała Nr XIII/92/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015-2026.
 93. Uchwała Nr XIII/93/2015 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
 94. Uchwała Nr XIII/94/2015 w sprawie: określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego.
 95. Uchwała Nr XIII/95/2015 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 96. Uchwała Nr XIV/96/2015 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy w Tarnowcu.
 97. Uchwała Nr XIV/97/2015 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2015 rok.
 98. Uchwała Nr XIV/98/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2015 - 2026.
 99. Uchwała Nr XIV/99/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 100. Uchwała Nr XIV/100/2015 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 101. Uchwała Nr XIV/101/2015 w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec’’.
  - Załącznik: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec.
 102. Uchwała Nr XIV/102/2015 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 103. Uchwała Nr XIV/103/2015 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 104. Uchwała Nr XIV/104/2015 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 105. Uchwała Nr XIV/105/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Sądkowa.
 106. Uchwała Nr XV/106/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 107. Uchwała Nr XV/107/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. działki 451.
 108. Uchwała Nr XV/108/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Umieszcz o numerze ewid. działki 918.
 109. Uchwała Nr XV/109/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrocanka o numerze ewid. działki 174.
 110. Uchwała Nr XV/110/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym Najemcą.
 111. Uchwała Nr XV/111/2016 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 112. Uchwała Nr XV/112/2016 w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 113. Uchwała Nr XV/113/2016 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 114. Uchwała nr XVI/114/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 115. Uchwała Nr XVI/115/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 116. Uchwała Nr XVI/116/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2016.
 117. Uchwała Nr XVI/117/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Tarnowiec.
 118. Uchwała Nr XVII/118/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 119. Uchwała Nr XVII/119/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026.
 120. Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
 121. Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gąsówka.
 122. Uchwała Nr XVIII/122/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 123. Uchwała Nr XVIII/123/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Glinnik o numer ewid. działki 1197.
 124. Uchwała Nr XVIII/124/2016 w sprawie: zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkół w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
 125. Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie: zatwierdzenia partnerstwa w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
 126. Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 1+500-2+430".
 127. Uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 128. Uchwała Nr XIX/128/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026.
 129. Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 130. Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 131. Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 132. Uchwała Nr XX/132/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 133. Uchwała Nr XX/133/2016 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 134. Uchwała Nr XX/134/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok.
 135. Uchwała Nr XX/135/2016 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/291/2014 Rady Gminy Tarnowiec w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 136. Uchwała Nr XX/136/2016 w sprawie: zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Tarnowiec do projektu "Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec".
 137. Uchwała Nr XX/137/2016 w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.
 138. Uchwała Nr XX/138/2016 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec.
 139. Uchwała Nr XX/139/2016 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 140. Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 141. Uchwała Nr XX/141/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 142. Uchwałą Nr XX/142/2016 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 143. Uchwałą Nr XX/143/2016 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 144. Uchwałą Nr XX/144/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok”;
 145. Uchwałą Nr XX/145/2016 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
 146. Uchwałą Nr XX/146/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2026.
 147. Uchwałą Nr XX/147/2016 w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r.;
 148. Uchwałą Nr XX/148/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa";
 149. Uchwałą Nr XX/149/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa";
 150. Uchwałą Nr XX/150/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek";
 151. Uchwałą Nr XX/151/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski";
 152. Uchwałą Nr XX/152/2016 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka";
 153. Uchwałą Nr XX/153/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 190 z dotychczasowym Najemcą;
 154. Uchwałą Nr XX/154/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 w budynku Ośrodka Zdrowia w Łajscach z dotychczasowym Najemcą;
 155. Uchwałą Nr XX/155/2016 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 156. Uchwałą Nr XX/156/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Jasielskim w sprawie zasad prowadzenia i współfinansowania międzyszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 01.09.2016
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 3 965