RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenia Wójta - 2016 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 3. Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 5. Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie: powołania i organizacji stałego dyżuru Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 6. Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie: powołania obsady Stałego Dyżuru.
 7. Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.
 8. Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2016/2017.
 10. Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu przeznaczonych do oddania w najem.
 11. Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Tarnowiec w 2016 r.
 12. Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwoju i sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.
 13. Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 14. Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 15. Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 16. Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.
 17. Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec
 18. Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 19. Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących we władaniu Gminy Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.
 21. Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec na rok 2015.
 22. Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 23. Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 24. Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 25. Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 26. Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.
 27. Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2015 rok.
 28. Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2015 rok.
 29. Zarządzenie nr 32/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 30. Zarządzenie nr 33/2016 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok.
 31. Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, będącej we władaniu Gminy Tarnowiec.
 32. Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 33. Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2015 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu.
 34. Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.
 35. Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 36. Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie: budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 37. Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 38. Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie: przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Tarnowiec w ramach Stałego Dyżuru Wojewody Podkarpackiego.
 39. Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy "Mix Team" w Tarnowcu z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wpierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Organizujemy turniej w piłce ręcznej/ piłce nożnej pod nazwą mini EURO 2016" w okresie 4 maja 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
 40. Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 41. Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Łubno Szlacheckie.
 42. Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 43. Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 44. Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie na 2016 rok.
 45. Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 46. Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Czeluśnica.
 47. Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 48. Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 49. Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 50. Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 51. Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie: przygotowania dokumentacji oraz przeprowadzenia ćwiczenia obronnego gminy Tarnowiec.
 52. Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 53. Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 54. Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.
 55. Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących przebudowy i remontów drug gminnych na terenie Gminy Tarnowiec.
 56. Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 57. Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, będącej we władaniu Gminy Tarnowiec.
 58. Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach socjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 59. Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do sprzedaży.
 60. Zarządzenie Nr 62A/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 61. Zarządzenie Nr 62B/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2016-2026.
 62. Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 63. Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 64. Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 65. Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 66. Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 117/2015 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 10.11.2015 r. w sprawie ustalenia warunków, zasad najmu oraz stawek czynszu za najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 67. Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 65/2016 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 rok.
 68. Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r, - "Wyprawka szkolna".
 69. Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 70. Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 71. Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 72. Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 73. Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 74. Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 75. Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.
 76. Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.
 77. Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 78. Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie: zmian budżetu na 2016 rok.
 79. Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 80. Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 81. Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie: powołania komisji w sprawie przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargów na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących na terenie Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 2/2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Urzędzie Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 05.10.2016
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.01.2016
Dokument oglądany razy: 2 674