RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie: sporządzanie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie: sporządzanie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenia Wójta - 2017 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 2. Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji "Deklaracji przystąpienia do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2012 (Oś priorytetowa III - Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii).
 3. Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 4. Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Tarnowiec.
 5. Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Tarnowiec w 2017 r.
 6. Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 7. Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie: określenia procedury i trybu przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy w Tarnowcu do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem art. 155 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1987).
 8. Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2017 roku.
 9. Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie: ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 10. Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 11. Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok.
 12. Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie: zmian budżetu na 2017 rok.
 13. Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 14. Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie: zmian budżetu na 2017 rok.
 15. Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2017 roku.
 16. Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 17. Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 18. Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018
 19. Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowej na rok szkolny 2017/2018.
 20. Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do sprzedaży.
 21. Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
 22. Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.
 23. Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2016 rok.
 24. Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 25. Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za rok 2016.
 26. Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
 27. Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 28. Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie: przeprowadzenia konkursu wiedzy o segregacji odpadów pn. "Śmiecie segregujesz - planetę ratujesz".
 29. Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu.
 30. Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych planów zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 31. Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 32. Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu.
 33. Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.
 34. Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 35. Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.



Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 09.05.2017
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 01.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 035