RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja wysokości dotacji w 2017 roku dla placówek oświatowych wpisanych do ewidencji prowadzonej zgodnie z ustawą o systemie oświaty przez Gminę Tarnowiec

Ogłoszenie 2017 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnowiec
O wyłożeniu do publicznego wglądu
Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2029

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2029”.

Projekt założeń do planu wyłożony będzie w dniach od 08 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec w godzinach pracy urzędu (pokój nr 8). Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnowiec pod adresem: bip.tarnowiec.eu

Uwagi i wnioski do projektów ww. dokumentów mogą składać wszyscy zainteresowani, w terminie, 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 29 czerwca 2017r. (włącznie):

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, z dopiskiem: „Aktualizacja Projektu założeń – uwagi i wnioski”,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowiec, w pok. Nr 8, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: gbiel@ugtarnowiec.pl , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), z dopiskiem „Aktualizacja Projektu założeń – uwagi i wnioski”.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 20.07.2017
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 01.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 817