RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy - 2008 rok

 1. Uchwała Nr XIV/97/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farmy wiatrowej".
 2. Uchwałą Nr XIV/98/08 w sprawie: W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Tarnowiec a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.
 3. Uchwała Nr XIV/99/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 4. Uchwała Nr XV/100/08 w sprawie: zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2008r. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2001 r. Szkoły Filialnej w Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2008/2009 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2009/2010.
 5. Uchwała Nr XV/101/08 w sprawie: zamiary przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 6. Uchwała Nr XV/102/08 w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 7. Uchwała Nr XV/103/08 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2008.
 8. Uchwała Nr XV/104/08 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
 9. Uchwała Nr XV/105/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 10. Uchwała Nr XV/106/08 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 11. Uchwała Nr XVI/107/08 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 12. Uchwała Nr XVI/108/08 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 13. Uchwała Nr XVI/109/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Uchwała Nr XVI/110/08 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 15. Uchwała Nr XVI/111/08 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 16. Uchwała Nr XVI/112/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 17. Uchwała Nr XVI/113/08 w sprawie: ustalenia opłat za niektóre świadczenia Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 18. Uchwała Nr XVI/114/08 w sprawie: najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 19. Uchwała Nr XVI/115/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Dzik na działalność Wójta Gminy.
 20. Uchwała Nr XVII/116/08 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 21. Uchwała Nr XVII/117/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 22. Uchwała Nr XVII/118/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w spawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 23. Uchwała Nr XVII/119/08 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/110/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 24. Uchwała Nr XVII/120/08 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 25. Uchwała Nr XVII/121/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 26. Uchwała Nr XVII/122/08 w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku z zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec.
 27. Uchwała Nr XVII/123/08 w sprawie: przekształcenia z dniem 1 września 2008r. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Filialnej w Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010.
 28. Uchwała Nr XVII/124/08 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 29. Uchwała Nr XVII/125/08 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Im. Jana Pawła II w Łubienku.
 30. Uchwała Nr XVII/126/08 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 31. Uchwała Nr XVII/127/08 w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnowiec publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 32. Uchwała Nr XVII/128/08 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 33. Uchwała Nr XVII/129/08 w sprawie: zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu zamontowania nadajnika internetowego.
 34. Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 35. Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 36. Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 37. Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 38. Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 39. Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie: udzielenia poparcia działań na rzecz modernizacji linii kolejowych Jasło - Rzeszów, Jasło - Krosno - Sanok - Zagórz, Zagórz - Łupków, Zagórz - Krościenko - Chyrów - Przemyśl.
 40. Uchwała Nr XVIII/136/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 41. Uchwała Nr XVIII/137/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 42. Uchwała Nr XVIII/138/08 w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
 43. Uchwała Nr XVIII/139/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 44. Uchwała Nr XVIII/140/08 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnowiec.
 45. Uchwała Nr XIX/141/08 w sprawie: przekształcenia jednostki budżetowej "Wielobranżowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu" w zakład budżetowy.
 46. Uchwała Nr XIX/142/08 w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 47. Uchwała Nr XIX/143/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 48. Uchwała Nr XIX/144/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 49. Uchwała Nr XIX/145/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 50. Uchwała Nr XIX/146/08 w sprawie: uchwalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników GOPS w Tarnowcu.
 51. Uchwała Nr XIX/147/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Wielobranżowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 52. Uchwała Nr XIX/148/08 w sprawie: nabycia służebności gruntowej dla Gminy Tarnowiec.
 53. Uchwała Nr XIX/149/08 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 54. Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 55. Uchwała Nr XX/151/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008r.
 56. Uchwała Nr XX/152/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 57. Uchwała Nr XX/153/08 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. "Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja edukacji elementarnej przez Przedszkole Publiczne w Tarnowcu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.1. "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".
 58. Uchwała Nr XX/154/08 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
 59. Uchwała Nr XX/155/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2008-2015.
  - Załącznik Nr 1: Plan Odnowy Miejscowości Tarnowiec.
 60. Uchwała Nr XX/156/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubno Szlacheckie na lata 2008-2015.
  - Załącznik Nr 1: Plan Odnowy Miejscowości Łubno Szlacheckie.
 61. Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roztoki na lata 2008-2015.
  - Załącznik Nr 1: Plan Odnowy Miejscowości Roztoki.
 62. Uchwała Nr XXI/158/08 w sprawi: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 63. Uchwała Nr XXi/159/08 w sprawie: dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody.
 64. Uchwała Nr XXI/160/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 65. Uchwała Nr XXI/161/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok z późn. zm.
 66. Uchwała Nr XXI/162/08 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 67. Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 68. Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-1015".
  - Strategia Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015.
 69. Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
  - Plan Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
 70. Uchwała Nr XXII/166/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 71. Uchwała Nr XXII/167/08 w sprawie: uchwalenia cen i stawek dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 72. Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie: ustalenia dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków.
 73. Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 74. Uchwała Nr XXII/170/08 w sprawie: zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu montażu anten radiowych służących do nadawania sygnału internetowego.
 75. Uchwała Nr XXII/171/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sądkowa na lata 2008-2015.
 76. Uchwała Nr XXIII/172/08 w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXII/168/08 z dnia 27 października 2008r. w sprawie: dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków.
 77. Uchwała Nr XXIII/173/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 78. Uchwała Nr XXIII/174/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 79. Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu wnioskowanego przez Gminę Tarnowiec do dofinansowania zadania pod nazwą "Remont nawierzchni grogi gminnej Gliniczek-Roztoki" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"
 80. Uchwała Nr XXIII/176/08 zmieniająca uchwałę Nr XVII/117/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 81. Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 82. Uchwała Nr XXIV/178/08 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 83. Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. referendum gminnym.
 84. Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 85. Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie: uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 86. Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 87. Uchwała XXIV/183/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 88. Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 89. Uchwała Nr XXIV/185 zmieniająca uchwałę Nr XIX/142/08 z dnia 30 czerwca 2008r Rady Gminy w Tarnowcu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 90. Uchwała Nr XXV/186/08 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 91. Uchwała Nr XXV/187/08 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok z późn. zm.
 92. Uchwała Nr XXV/188/08 w sprawie: sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 93. Uchwała Nr XXV/189/08 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 94. Uchwała Nr XXV/190/08 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 95. Uchwała Nr XXV/191/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015
 96. Uchwała Nr XXV/192/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2008-2015.
 97. Uchwała Nr XXV/193/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015.
 98. Uchwała Nr XXV/194/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Umieszcz na lata 2008-2015.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.01.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.01.2010
Dokument oglądany razy: 3 175