RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie uchwał

Uchwały Rady Gminy - 2006 rok

 1. Uchwała Nr XXXIII/205/06 w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy
 2. Uchwała Nr XXXIII/206/06 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych na rok 2006
  - Program Profilaktyki Problemów Alkoholowych na rok 2006
 3. Uchwała Nr XXXIII/207/06 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
  - Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
 4. Uchwała Nr XXXIII/208/06 w sprawie: najmu lokali mieszkalnych na okres powyżej 3 lat.
 5. Uchwała Nr XXXIII/209/06 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 6. Uchwała Nr XXXIII/210/06 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 7. Uchwała Nr XXXIV/211/06 w sprawie: zmiany zakresu wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 8. Uchwała Nr XXXIV/212/06 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na rok 2006 rok.
 9. Uchwała Nr XXXIV/213/06 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i GBP.
 10. Uchwała Nr XXIV/214/06 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 11. Uchwała Nr XXXIV/215/06 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 12. Uchwała Nr XXXV/216/06 w sprawie: przyjęcia środkow z Funduszu Spójności.
 13. Uchwała Nr XXXV/217/06 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 14. Uchwała Nr XXXVI/218/06 w spawie: wspólnej realizacji inwestycji przez G. Tarnowiec i G. Jedlicze.
 15. Uchwała Nr XXXVI/219/06 w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2006 rok.
 16. Uchwala Nr XXXVII/220/06 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 17. Uchwała Nr XXXVII/221/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu Jasielskiego.
 18. Uchwała Nr XXXVII/222/06 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na rok 2006.
 19. Uchwała Nr XXXVIII/223/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 20. Uchwała Nr XXXVIII/224/06 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2006.
 21. Uchwala Nr XXXVIII/225/06 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW.
 22. Uchwała Nr XXXVIII/226/06 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Tarnowiec oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się uchwały Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
 23. Uchwała Nr XXXVIII/227/06 w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 24. Uchwała Nr XXXVIII/228/06 w sprawie: wydania opinii o utworzeniu wspólnego okręgu wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu.
 25. Uchwała Nr XXXVIII/229/06 w sprawie: przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia p.n. "Budowa międzygminnego zakładu zagospodarowania odpadami w Jaśle".
 26. Uchwała Nr XXXVIII/230/06 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizację zadania na terenie Gminy Tarnowiec w ramach Projektu Funduszu Spójności p.n. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłok".
 27. Uchwała Nr XXXIX/231/06 w sprawie: najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na okres powyżej 3 lat.
 28. Uchwała Nr XXXIX/232/06 w sprawie: najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na okres powyżej 3 lat.
 29. Uchwała Nr XXXIX/233/06 w sprawie: wyznaczenia miejsc wybodywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód.
 30. Uchwała Nr XXXX/234/06 w sprawie: budżetu Gminy na 2006 rok.
 31. Uchwała Nr XXXX/235/06 w sprawie: wynagrodzeń dla pracowników GOPS w Tarnowcu.
 32. Uchwała Nr XXXX/236/06 w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Łubienku.
 33. Uchwała Nr XXXX/237/06 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
 34. Uchwała Nr XXXX/238/06 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 35. Uchwała Nr XXXX/239/06 w sprawie: zawarcia umowy użyczenia części nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
 36. Uchwała Nr XXXX/240/06 w sprawie: wprowadzenia do Uchwała Nr XXIII/158/05.
 37. Uchwała Nr XLI/241/06 w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2006 rok.
 38. Uchwała Nr XLI/242/06 zmieniająca: uchwałę Nr XXV/171/05 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 marca 2005 r.
 39. Uchwała Nr XLI/243/06 w sprawie: oceny zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec.
 40. Uchwała Nr XLI/244/06 w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowiec na lata 2006-2013.
 41. Uchwała Nr XLI/245/06 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 42. Uchwała Nr XLI/246/06 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 43. Uchwała Nr I/1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 44. Uchwała Nr I/2/06 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 45. Uchwała Nr I/3/06 w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 46. Uchwała Nr II/4/06 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy.
 47. Uchwała Nr II/5/06 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
 48. Uchwała Nr II/6/06 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 49. Uchwała Nr II/7/06 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 50. Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tarnowcu.
 51. Uchwała Nr II/9/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 52. Uchwała Nr II/10/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 53. Uchwała Nr III/11/06 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych.
 54. Uchwała Nr II/12/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 55. Uchwała Nr II/13/06 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizacje zadania na terenie Gminy Tarnowiec w ramach Projektu Funduszu Spójności p.n. "Program poprawy czystości zalewni rzeki Wisłoki"Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.01.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.01.2010
Dokument oglądany razy: 1 388