RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: ustalenia dni wolnych op pracy dla pracowników Urzędu gminy w Tarnowcu

Zarządzenia Wójta - 2017 rok

 1. Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.
 3. Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok.
 4. Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019
 5. Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
 6. Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 7. Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.
 8. Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 9. Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 10. Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2018 roku
 11. Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 12. Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2018r.
 13. Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2018 rok.
 14. Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 15. Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 16. Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 17. Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych.
 18. Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie: w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2018 roku.
 19. Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 20. Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim
 21. Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Tarnowcu
 22. Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 23. Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec
 24. Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 25. Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 26. Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim.
 27. Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 28. Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu w roku szkolnym 2017/2018.
 29. Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 30. Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2017 rok.
 31. Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2017 rok.
 32. Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2017 rok.
 33. Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za 2017 rok.
 34. Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 35. Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 36. Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 37. Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 38. Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie: ustalenia zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 39. Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania o przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 40. Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 41. Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka publiczna w Tarnowcu.
 42. Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2018 rok.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 6/2015 roku Wójta Gminy Tarnowiec dotyczącego ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników UG w Tarnowcu.
 2. Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: "Administrator Bezpieczeństwa Informacji" w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 3. Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 16.04.2018
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 22.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 213