RSS
A A A
SmodBIP

Projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec - 2008 rok

Sesja Rady Gminy - 1 grudnia 2008r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27.10.2002r. referendum gminnym.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2008-2015.
 5. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 6. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 7. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.

Sesja Rady Gminy - 27 październik 2008r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok
 2. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sądkowa na lata 2008-2015.
 3. Projekt uchwały w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat w celu montażu anten radiowych służących do nadawania sygnału internetowego.

Sesja Rady Gminy - 29 września 2008r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015
  - Plan Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
 3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia "Strategi Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015"
  - Strategia Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015.
 4. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 6. Projekt uchwały w sprawie: dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody.
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok z póź. zm.
  - Załącznik.

Sesja Rady Gminy - 25 sierpnia 2008r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. "Poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja edukacji elementarnej przez Przedszkole Publiczne w Tarnowcu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.1. "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".
 2. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 3. Projekt uchwały: Uchwała opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializy oraz Poradni Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.

Sesja Rady Gminy - 30 czerwca 2008r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 2. Projekt uchwały w sprawie: nabycia służebności gruntowej dla Gminy Tarnowiec.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008r.
 4. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników GOPS w Tarnowcu.
 5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Wielobranżowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 6. Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 7. Projekt uchwały w sprawie: przekształcenia jednostki budżetowej "Wielobranżowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu" w zakład budżetowy.

Sesja Rady Gminy - 26 maj 2008 rok.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Sesja Rady Gminy - 21 kwietnia 2008 rok.

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 2. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 3. Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/110/08 Rada Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 5. Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie: Zawarcia umowy na okres powyżej 3 lat w celu zamontowania nadajnika internetowego.
 8. Projekt uchwały w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 9. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 10. Projekt Uchwały w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 11. Projekt uchwały w sprawie: Zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 12. Projekt uchwały w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 13. Projekt w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 14. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnowiec publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 15. Projekt uchwały w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w im. Jana Pawła II w Łubienku.
 18. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2008 r. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu polegającego na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Filialnej w Potakówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2008/2009 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2009/2010.


Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.01.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.01.2010
Dokument oglądany razy: 6 108