RSS
A A A
SmodBIP

Projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec - 2009 rok

Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2009 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 2. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
 3. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 5. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
 6. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.

Sesja Rady Gminy - 03 grudnia 2009 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: dopłaty do ceny 1m3 dostarczanej wody na 2010 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 4. Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 5. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.

Sesja Rady Gminy - 02 listopada 2009 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie:stawek podatku od nieruchomości.
 3. Projekt uchwały w sprawie:stawek podatku od środków transportowych.
 4. Projekt uchwały w sprawie:udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 5. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 6. Projekt uchwały w sprawie:nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Sesja Rady Gminy - 28 września 2009 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie:uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 3. Projekt uchwały w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji "JEDLICZE" w części dotyczącej terenu Gminy Tarnowiec.
 4. Projekt uchwały w sprawie:zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
 5. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej.
 6. Projekt uchwały w sprawie:powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

Sesja Rady Gminy - 20 lipca 2009 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 3. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Zręcin II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011".
 4. Projekt uchwały w sprawie: założenia cmentarza komunalnego.
 5. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2009-2016.
 7. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej 3-5 latków z terenu Gminy Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".
 8. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Sesja Rady Gminy - 22 czerwca 2009 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 3. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec.
 4. Projekt uchwały w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubienko na lata 2009-2016.
 7. Projekt uchwały w sprawie: aplikowania Gminy Tarnowiec o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację projektu pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz 6 przepompowniami na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Tarnowiec na 2010 rok.

Sesja Rady Gminy - 25 maj 2009 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: powołania radnej w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.

Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2009 roku.

 1. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.

Sesja Rady Gminy - 30 marca 2009r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 2. Projekt uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 3023 r. Szkoły Podstawowej im. Kopernika w Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.
 3. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Ryszarda Czekaja na działalność Wójta Gminy.
 4. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 5. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. "Czas na aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1: "Rozwoju i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Sesja Rady Gminy - 23 lutego 2009 rok.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2009-2015.
  - Plan Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2009-2015.
 2. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 3. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
 4. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.

Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2009 rok.

 1. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 2. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 3. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 4. Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 5. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 7. Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXV/190/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zsepołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 8. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2009 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.


Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.01.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.01.2010
Dokument oglądany razy: 5 806