RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.

Zarządzenia Wójta - 2017 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Tarnowiec w 2018 r.
 2. Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 3. Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.
 4. Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok.
 5. Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019
 6. Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
 7. Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 8. Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.
 9. Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 10. Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 11. Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 12. Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2018 roku
 13. Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 14. Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2018r.
 15. Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2018 rok.
 16. Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 18. Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 19. Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych.
 20. Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie: w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2018 roku.
 21. Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 22. Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim
 23. Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Tarnowcu
 24. Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 25. Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec
 26. Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 27. Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 28. Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim.
 29. Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 30. Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu w roku szkolnym 2017/2018.
 31. Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 32. Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2017 rok.
 33. Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2017 rok.
 34. Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2017 rok.
 35. Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za 2017 rok.
 36. Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 37. Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 38. Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 39. Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 40. Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie: ustalenia zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 41. Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania o przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 42. Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 43. Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka publiczna w Tarnowcu.
 44. Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2018 rok.
 45. Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2018 rok.
 46. Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie: ogłoszenia, zrealizowania i przeprowadzenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własności Gminy Tarnowiec.
 47. Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie: ustalania zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.
 48. Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie: wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora danych osobowych.
 49. Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Roztokach związana z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 50. Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Potakówce związana z realizacja operacji w ramach poddzialania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów graniowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 51. Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 52. Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie: wdrożenia dokumentacji: Polityka ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 53. Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.
 54. Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 55. Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ba 2018 rok.
 56. Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 57. Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 58. Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ba 2018 rok.
 59. Zarządzenie Nr 59A/2018 w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowcu wraz z wyposażeniem oczyszczalni" realizowanego w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec"
 60. Zarządzenie Nr 59/B/2018 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie za 2018 rok.
 61. Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
 62. Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie: ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Tarnowiec.
 63. Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2018 rok.
 64. Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2018 rok.
 65. Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wprowadzeniu regulaminu organizacyjnego.
 66. Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2018 rok.
 67. Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 68. Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 69. Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2018 rok.
 70. Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
 71. Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 72. Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 1 półrocze 2018 roku.
 73. Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.
 74. Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 75. Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 6/2015 roku Wójta Gminy Tarnowiec dotyczącego ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników UG w Tarnowcu.
 2. Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: "Administrator Bezpieczeństwa Informacji" w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 3. Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 4. Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: ustalenia dni wolnych op pracy dla pracowników Urzędu gminy w Tarnowcu
 5. Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie: udostępnienia informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 6. Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: "Podinspektor" w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 7. Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie: zatwierdzenia Procedur obsługi dokumentów flnansowo-księgowych projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" oraz zatwierdzenia Procedur polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla potrzeb projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
 8. Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie: zatwierdzenia Procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych oraz Procedur polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla potrzeb projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki — Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec"Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 29.08.2018
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 22.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 029