RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Uchwały Rady Gminy Tarnowiec - VIII Kadencja

 1. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego rady Gminy Tarnowiec
 2. Uchwała Nr II/2/2018 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec.
 3. Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 5. Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
 6. Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
 7. Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec;
 8. Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnowiec;
 9. Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec;
 10. Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec;
 11. Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
 12. Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 13. Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026.
 14. Uchwałą Nr III/14/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 15. Uchwałą Nr III/15/2018 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
 16. Uchwałą Nr III/16/2018 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok:
 17. Uchwałą Nr III/17/2018 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
 18. Uchwałą Nr III/18/2018 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 19. Uchwałą Nr III/19/2018 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec;
 20. Uchwałą Nr III/20/2018 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 21. Uchwałą Nr III/21/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 2026.
 22. Uchwałą Nr III/22/2018 w sprawie: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 23. Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
 24. Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ,,Łącznik pomiędzy siecią MPGK Jasło a siecią GPGK Tarnowiec’’;
 25. Uchwała Nr V/27/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego" w miejscowości Czeluśnica;
 26. Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnowiec a Miastem Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
 27. Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
 28. Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 29. Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113766R Tarnowiec-Wrocanka;
 30. Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113751R Gliniczek-Roztoki;
 31. Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113774R Brzezówka; dz. 255/2;
 32. Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2019;
 33. Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2019 rok.
 34. Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec.
 35. Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 20.02.2019
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 30.11.2018
Dokument oglądany razy: 856