RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie

Zarządzenia 2020 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.
 2. Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2020 roku
 3. Zarządzenie Nr 03/2020 w sprawie: w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Tarnowiec w 2020 roku.
 4. Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 91/2016 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 18.10.2016 r. dotyczącego zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Tarnowiec i jej jednostkach budżetowych.
 5. Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2020 r.
 6. Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lubnie Szlacheckim.
 7. Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 8. Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
 9. Zarządzenie Nr 9/2020 w spranie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2020 roku.
 10. Zarządzenie Nr 10/2020 w spranie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.
 11. Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.
 12. Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie:planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec
 13. Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok.
 14. Zarządzenie Nr 15/20120 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 15. Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.
 16. Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.
 17. Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie: zmian budżetu na 2020 rok.
 18. Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 19. Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.
 21. Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok
 22. Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu
 23. Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok
 24. Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 25. Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 26. Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 27. Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w sprawie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.
 28. Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie: zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Gminy.
 29. Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2019 rok
 30. Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2019 rok
 31. Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2019 rok
 32. Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.
 33. Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.
 34. Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec.
 35. Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.
 36. Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za 2019 rok.
 37. Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.
 38. Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie: w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok
 39. Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.
 40. Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 30/2020 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 13 marca 2020r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Gminy.
 41. Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2020 rok.
 42. Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 43. Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 44. Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 45. Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2020 rok.
 46. Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.
 47. Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu.
 48. Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie: ustalenia warunków, zasad najmu oraz stawek czynszu za najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 49. Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie: przedstawienia raportu o stanie Gminy Tarnowiec za rok 2019.
 50. Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.
 51. Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 52. Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok.
 53. Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
 54. Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego oraz wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
 55. Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec
 56. Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok.
 57. Zarządzenie Nr 58/2020/A w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu od 27 czerwca do 29 czerwca 2020roku na terenie Gminy Tarnowiec.
 58. Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 59. Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
 60. Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 61. Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 62. Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok.
 63. Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie: powołania stałej Komisji do odbioru robót budowlanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 64. Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie: zmiany w zarządzeniu Nr 63/2017 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie określenia zasad powierzania zadań własnych Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowcu
 65. Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok.
 66. Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej świadczenie usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec.
 67. Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku frontu burzowego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnowiec w dniu 27.06.2020 r.
 68. Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
 69. Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie: zmiany budżetu na 2020 rok.
 70. Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020 - 2030.
 71. Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok
 72. Zarządzenie Nr 73/2020 W sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Tarnowiec.
 73. Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec.
 74. Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własnością Gminy Tarnowiec.
 75. Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 21.07.2020
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 03.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 166