RSS
A A A
SmodBIP

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

19 października 2020 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok,
 3. Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030,
 4. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Budowa mostu na rzece Jasiołka wraz z dojazdami",
 5. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pod nazwą: "Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec",
 6. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec,
 7. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec, celem złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych,
 8. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych".
 9. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 10. Projekt uchwały w sprawie: sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
 11. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec,
 12. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec,
 13. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 14. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Umieszcz.


Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 13.10.2020
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 12 954