RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: - Uchwala Nr XXVI/2105/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Uchwały Rady Gminy Tarnowiec - VIII Kadencja

 1. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego rady Gminy Tarnowiec
 2. Uchwała Nr II/2/2018 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec.
 3. Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 5. Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
 6. Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
 7. Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec;
 8. Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnowiec;
 9. Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec;
 10. Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec;
 11. Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
 12. Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
 13. Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026.
 14. Uchwałą Nr III/14/2018 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 15. Uchwałą Nr III/15/2018 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
 16. Uchwałą Nr III/16/2018 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok:
 17. Uchwałą Nr III/17/2018 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
 18. Uchwałą Nr III/18/2018 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 19. Uchwałą Nr III/19/2018 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec;
 20. Uchwałą Nr III/20/2018 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 21. Uchwałą Nr III/21/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018 - 2026.
 22. Uchwałą Nr III/22/2018 w sprawie: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 23. Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
 24. Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ,,Łącznik pomiędzy siecią MPGK Jasło a siecią GPGK Tarnowiec’’;
 25. Uchwała Nr V/27/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego" w miejscowości Czeluśnica;
 26. Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnowiec a Miastem Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
 27. Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
 28. Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 29. Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113766R Tarnowiec-Wrocanka;
 30. Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113751R Gliniczek-Roztoki;
 31. Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie: zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113774R Brzezówka; dz. 255/2;
 32. Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2019;
 33. Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2019 rok.
 34. Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec.
 35. Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec.
 36. Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej;
 37. Uchwała Nr VI/39/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 38. Uchwała Nr VI/40/2019 zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026;
 39. Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec;
 40. Uchwała Nr VI/42/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinik Polski o numerze ewid. działki 399/4.
 41. Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czeluśnica o numerze ewid. działki 597/2;
 42. Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinik Polski o numerze ewid. działki 998/3;
 43. Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Roztoki o numerze ewid. działki 139;
 44. Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gliniczek o numerze ewid. działki 361;
 45. Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnowiec oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia 1 września 2019 roku.
 46. Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 - 4+325 w miejscowości Tarnowiec".
 47. Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami"
 48. Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok.
 49. Uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok.
 50. Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 51. Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
 52. Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody 5 szt. drzew gatunku lipa wchodzących w skład "Alei Lipowej" uznanych za pomnik przyrody;
 53. Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 54. Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 55. Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik;
 56. Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Domu Ludowego we Wrocance, z dotychczasowym najemcą;
 57. Uchwała Nr IX/59/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Glinik o numerze ewid. działki 1080;
 58. Uchwała Nr IX/60/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Sądkowa
 59. Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 60. Uchwała Nr X/62/2019 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
 61. Uchwała Nr X/63/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2018 rok.
 62. Uchwała Nr X/64/2019 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 63. Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 64. Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 65. Uchwała Nr XI/67/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec – Jedlicze -Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami";
 66. Uchwała Nr XI/68/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 67. Uchwała Nr XI/69/2019 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
 68. Uchwała Nr XI/70/2019 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
 69. Uchwała Nr XI/71/2019 w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 70. Uchwała Nr XI/72/2019 w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tarnowiec" realizowanego w ramach konkursu grantowego dla projektu „W SIECI BEZ BARIER" realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
 71. Uchwała Nr XII/73/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 72. Uchwała Nr XII/74/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026.
 73. Uchwała Nr XII/75/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do złożenia wniosku dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z mostem na rzece Jasiołce”.
 74. Uchwała Nr XII/76/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do złożenia wniosku dofinansowanie na realizacje zadnia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr. ewid. 387/4, 385/2, 386/4 i 390 w m. Tarnowiec”
 75. Uchwała Nr XII/77/2019 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnie Szlacheckim
 76. Uchwała Nr XII/78/2019 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych niepublicznych: szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 77. Uchwała Nr XII/79/2019 w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną, z dotychczasowym Najemcą.
 78. Uchwała Nr XIII/80/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 79. Uchwała Nr XIII/81/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Nr 113752R Wrocanka – Potakówka";
 80. Uchwała Nr XIII/82/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 256/4;
 81. Uchwała Nr XIII/83/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 82. Uchwała Nr XIII/84/2019 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
  zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 83. Uchwała Nr XIV/85/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 84. Uchwała Nr XIV/86/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026;
 85. Uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy;
 86. Uchwała Nr XIV/88/2019 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/76/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Nr 113752R Wrocanka – Potakówka";
 87. Uchwała Nr XIV/89/2019 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości;
 88. Uchwała Nr XIV/90/2019 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie gminy Tarnowiec;
 89. Uchwała Nr XIV/91/2019 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec;
 90. Uchwała Nr XIV/92/2019 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
 91. Uchwała Nr XIV/93/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wysokości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy.
 92. Uchwała nr XV/94/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec – Jedlicze -Potok w km 2+100- 2+305,4 ",
 93. Uchwała nr XV/95/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok,
 94. Uchwała nr XV/96/2019 w sprawie: zmiany aglomeracji Tarnowiec,
 95. Uchwała nr XV/97/2019 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 96. Uchwała nr XVI/98/2019 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 97. Uchwała nr XVI/99/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026;
 98. Uchwała nr XVI/100/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;
 99. Uchwała nr XVI/101/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec";
 100. Uchwała nr XVI/102/2019 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych;
 101. Uchwała nr XVI/103/2019 w sprawie: utworzenia Samorządowego Żłobka w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec;
 102. Uchwała nr XVI/104/2019 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 103. Uchwała nr XVI/105/2019 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farna Wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 104. Uchwała nr XVI/106/2019 w sprawie: rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 105. Uchwała Nr XVII/107/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 106. Uchwała Nr XVII/108/2019 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.
 107. Uchwała Nr XVIII/109/2019 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2019 rok;
 108. Uchwała Nr XVIII/110/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2019-2026;
 109. Uchwała Nr XVIII/111/2019 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
 110. Uchwała Nr XVIII/112/2019 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok:
 111. Uchwała Nr XVIII/113/2019 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
 112. Uchwała Nr XVIII/114/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku "Wesoły Kundelek" w Lesku;
 113. Uchwała Nr XVIII/115/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/305/2018 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Tarnowiec;
 114. Uchwała Nr XVIII/116/2019 w sprawie: rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2019r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
 115. Uchwała Nr XVIII/117/2019 w sprawie: powołania Komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;
 116. Uchwała Nr XVIII/118/2019 w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026";
  Załącznik nr 1: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnowiec na lata 2019 - 2024 z perspektywą do 2026
 117. Uchwała Nr XVIII/119/2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;
 118. Uchwała Nr XVIII/120/2019 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2020 rok.
 119. Uchwała Nr XVIII/121/2019 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2019/2020.
 120. Uchwała Nr XVIII/122/2019 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy w zakresie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej
  relacji Łubno Szlacheckie - Łubno Opace".
 121. Uchwała Nr XVIII/123/2019 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla radnych Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania.
 122. Uchwała Nr XVIII/124/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego Nr GK.033.2.4.2018.H zawartego w dniu 16 marca 2018r. w Krośnie pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Gminą Tarnowiec
 123. Uchwała Nr XIX/125/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok,
 124. Uchwała Nr XIX/126/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030.
 125. Uchwała Nr XIX/127/2020 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 126. Uchwała Nr XIX/128/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Tarnowiec nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 387/3,
 127. Uchwała Nr XIX/129/2020 w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 4+750 – 5+107 strona prawa w miejscowości Czeluśnica i Nr 1886R Czeluśnica - Gąsówka w km 0+009 – 0+017 strona lewa w miejscowości Czeluśnica w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika,
 128. Uchwała Nr XIX/130/2020 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec,
 129. Uchwała Nr XIX/131/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tarnowiec,
 130. Uchwała Nr XIX/132/2020 w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Tarnowiec przez Urząd Gminy w Tarnowcu,
 131. Uchwała Nr XIX/133/2020 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2020 rok.
 132. Uchwała Nr XX/134/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok;
 133. Uchwała Nr XX/135/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na wypłatę odszkodowań pod regulację pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec;
 134. Uchwała Nr XX/136/2020 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2020;
 135. Uchwała Nr XX/137/2020 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tarnowiec.
 136. Uchwała Nr XXI/138/202 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok;
 137. Uchwała Nr XXI/139/202 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030;
 138. Uchwała Nr XXI/140/202 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych";
 139. Uchwała Nr XXI/141/202 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej.
 140. Uchwala Nr XXII/142/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok;
 141. Uchwala Nr XXII/143/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030,
 142. Uchwala Nr XXII/144/2020 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle,
 143. Uchwala Nr XXII/145/2020 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 144. Uchwala Nr XXII/146/2020 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,
 145. Uchwala Nr XXII/147/2020 w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew gatunku lipa wchodzących w skład "Alei Lipowej"’ uznanych za pomnik przyrody.
 146. Uchwala Nr XXIII/148/2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
 147. Uchwala Nr XXIII/149/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2019 rok.
 148. Uchwala Nr XXIII/150/2020 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 149. Uchwala Nr XXIII/151/2020 w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok.
 150. Uchwala Nr XXIII/152/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek’’.
 151. Uchwala Nr XXIII/153/2020 w sprawie: dopłaty do 1 m3 wody, do 1m3 ścieków.
 152. Uchwala Nr XXIII/154/2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 153. Uchwala Nr XXIII/155/2020 w sprawie: przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na lata 2020-2024”.
 154. Uchwala Nr XXIII/156/2020 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 155. Uchwala Nr XXIV/157/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok;
 156. Uchwala Nr XXIV/158/2020 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
 157. Uchwala Nr XXIV/159/2020 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec;
 158. Uchwala Nr XXIV/160/2020 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 159. Uchwala Nr XXIV/161/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
 160. Uchwala Nr XXIV/162/2020 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec;
 161. Uchwala Nr XXIV/163/2020 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2020/2021.
 162. Uchwala Nr XXIV/164/2020 w sprawie: uznania skargi na działania Wójta Gminy z zasadną.
 163. Uchwała Nr XXV/165/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok,
 164. Uchwała Nr XXV/166/2020 w sprawie: udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniku Polskim,
 165. Uchwała Nr XXV/167/2020 w sprawie: udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeluśnicy,
 166. Uchwała Nr XXV/168/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Gminy Tarnowiec na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu, oraz odstąpienia odprzetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania,
 167. Uchwała Nr XXV/169/2020 w sprawie: przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2015-2020”.
 168. Uchwała Nr XXV/170/2020 w sprawie: zmian w uchwale Nr Xll/88/2015 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategicznego Planu Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2016 - 2022.
 169. Uchwała Nr XXV/171/2020 w sprawie: przystąpienia do Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".
 170. Uchwała Nr XXVI/172/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok,
 171. Uchwała Nr XXVI/173/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030,
 172. Uchwała Nr XXVI/174/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki",
 173. Uchwała Nr XXVI/175/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 233.
 174. Uchwała Nr XXVI/176/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na bycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tarnowiec o numerze ewid. działki 1316/3
 175. Uchwała Nr XXVII/177/2020 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 176. Uchwała Nr XXVII/178/2020 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok,
 177. Uchwała Nr XXVII/179/2020 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030,
 178. Uchwała Nr XXVII/180/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Budowa mostu na rzece Jasiołka wraz z dojazdami",
 179. Uchwała Nr XXVII/181/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację Projektu pod nazwą: "Modernizacja parku w miejscowości Tarnowiec",
 180. Uchwała Nr XXVII/182/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowiec,
 181. Uchwała Nr XXVII/183/2020 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec, celem złożenia wniosków o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych,
 182. Uchwała Nr XXVII/184/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych".
 183. Uchwała Nr XXVII/185/2020 w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 184. Uchwała Nr XXVII/186/2020 w sprawie: sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
 185. Uchwała Nr XXVII/187/2020 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec,
 186. Uchwała Nr XXVII/188/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec,
 187. Uchwała Nr XXVII/189/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 188. Uchwała Nr XXVII/190/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Umieszcz.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 25.10.2020
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 30.11.2018
Dokument oglądany razy: 2 744