RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.03.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie projektu uchwał

Projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec - 2010 rok

Sesja Rady Gminy - 29 marca 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 2. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarnowcu.
 7. Projekt uchwały: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Sesja Rady Gminy - 19 luty 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zmiany do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Projekt uchwały w sprawie: dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków.
 5. Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia pomnika przyrody.

Sesja Rady Gminy - 1 luty 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 2. Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 22.03.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 29.01.2010
Dokument oglądany razy: 1 133