RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.04.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie uchwał

Uchwały Rady Gminy - 2005 rok

 1. Uchwała Nr XXIII/156/05 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 2. Uchwała Nr XXII/157/05 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 3. Uchwała Nr XXII/158/05 w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr XXIII/159/05 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 5. Uchwała Nr XXIII/160/05 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 6. Uchwała Nr XXIII/161/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec.
 7. Uchwała Nr XXIII/162/05 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
 8. Uchwała Nr XXIII/163/05 w sprawie: powołania radnego w skład Komisji Budżetowej, rolnictwa i Infrastruktury.
 9. Uchwała Nr XXIV/164/05 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 10. Uchwała Nr XXIV/165/05 w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 11. Uchwała Nr XXIV/166/05 w sprawie: ustalenia regulaminy określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszy na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 12. Uchwała Nr XXIV/167/05 w sprawie: przystąpienia do realizacjo projekty grypowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminach Związku.
 13. Uchwała Nr XXV/168/05 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na rok 2005.
 14. Uchwała Nr XXV169/05 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 15. Uchwała Nr XXV/170/05 w sprawie: zmiany zakresy rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 16. Uchwała Nr XXV/171/05 w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec.
 17. Uchwała Nr XXVI/172/05 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 18. Uchwała Nr XXVI/173/05 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2005 rok.
 19. Uchwała Nr XXVI/174/05 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Tarnowiec.
 20. Uchwała Nr XXVI/175/05 w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji w roku 2006.
 21. Uchwała Nr XXVII/176/05 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tarnowcu.
 22. Uchwała Nr XXVII/177/05 w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji "TARNOWIEC".
 23. Uchwała Nr XXVII/178/05 w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji "JEDLICZE" w części dotyczącej terenu Gminy Tarnowiec.
 24. Uchwała Nr XXVII/179/05 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 25. Uchwała Nr XXVII/180/05 w sprawie: zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 26. Uchwała Nr XXVII/181/05 w sprawie: przystąpienia do realizacji inwestycji w roku 2006.
 27. Uchwałą Nr XXVIII/182/05 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2005 rok.
 28. Uchwała Nr XXVIII/183/05 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Jasielskiego.
 29. Uchwała Nr XXVIII/184/05 w sprawie: przejęcia działek na własność Gminy Tarnowiec.
 30. Uchwała Nr XXVIII/185/05 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 31. Uchwałą Nr XXVIII/186/05 w sprawie: uchwalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników GOPS w Tarnowcu.
 32. Uchwała Nr XXVII/187/05 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Wielobranżowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 15.04.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.01.2010
Dokument oglądany razy: 1 329