RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.04.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie uchwał

Uchwały Rady Gminy - 2003 rok

 1. Uchwała Nr IV/27/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/24/02 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji oraz wysokości diety dla radnych.
 2. Uchwała Nr IV/28/03 w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 3. Uchwała Nr IV/29/03 w sprawie: dokonywania czynności z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 5. Uchwała Nr IV/31/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 6. Uchwała Nr IV/32/03 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Tarnowiec.
 7. Uchwała Nr IV/33/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr IV/34/03 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/361/02 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Tarnowiec.
 9. Uchwała Nr IV/35/03 w sprawie: najmu części nieruchomości gruntowej pod zabudowę na okres powyżej 3 lat.
 10. Uchwała Nr IV/36/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 11. Uchwała Nr IV/37/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 12. Uchwała Nr IV/38/03 w sprawie: przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu odpadów komunalnych.
 13. Uchwała Nr IV/39/03 w sprawie: uchwalenia regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.
 14. Uchwała Nr IV/40/03 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia w Tarnowcu.
 15. Uchwała Nr IV/42/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
 16. Uchwała Nr V/43/03 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Tarnowiec.
 17. Uchwała Nr V/44/03 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres powyżej 3 lat.
 18. Uchwała Nr V/45/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 19. Uchwała Nr V/46/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 20. Uchwała Nr V/47/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 21. Uchwała Nr V/48/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 22. Uchwała Nr V/49/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Tarnowcu w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu odpadów komunalnych.
 23. Uchwała Nr VI/51/03 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 24. Uchwała Nr VI/52/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXII/321/2002 z dnia 29.04.2002r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
 25. Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody Wielobranżowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 26. Uchwała Nr VII/54/03 w sprawie: zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 27. Uchwała Nr VII/55/03 w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na okres 5 lat.
 28. Uchwała Nr VII56/03 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
 29. Uchwała Nr VII/57/03 w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 30. Uchwała Nr VII/58/03 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Tarnowiec liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 31. Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 32. Uchwała Nr VII/60/03 w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 20.04.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 20.04.2010
Dokument oglądany razy: 1 222