RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy - 2003 rok

 1. Uchwała Nr IV/27/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr III/24/02 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji oraz wysokości diety dla radnych.
 2. Uchwała Nr IV/28/03 w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 3. Uchwała Nr IV/29/03 w sprawie: dokonywania czynności z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec wobec Wójta Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 5. Uchwała Nr IV/31/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 6. Uchwała Nr IV/32/03 w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Tarnowiec.
 7. Uchwała Nr IV/33/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr IV/34/03 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/361/02 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Tarnowiec.
 9. Uchwała Nr IV/35/03 w sprawie: najmu części nieruchomości gruntowej pod zabudowę na okres powyżej 3 lat.
 10. Uchwała Nr IV/36/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 11. Uchwała Nr IV/37/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 12. Uchwała Nr IV/38/03 w sprawie: przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu odpadów komunalnych.
 13. Uchwała Nr IV/39/03 w sprawie: uchwalenia regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.
 14. Uchwała Nr IV/40/03 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia w Tarnowcu.
 15. Uchwała Nr IV/42/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
 16. Uchwała Nr V/43/03 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Tarnowiec.
 17. Uchwała Nr V/44/03 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres powyżej 3 lat.
 18. Uchwała Nr V/45/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 19. Uchwała Nr V/46/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 20. Uchwała Nr V/47/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 21. Uchwała Nr V/48/03 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych na własność Gminy Tarnowiec.
 22. Uchwała Nr V/49/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Tarnowcu w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu odpadów komunalnych.
 23. Uchwała Nr VI/51/03 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 24. Uchwała Nr VI/52/03 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXII/321/2002 z dnia 29.04.2002r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
 25. Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody Wielobranżowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 26. Uchwała Nr VII/54/03 w sprawie: zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 27. Uchwała Nr VII/55/03 w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na okres 5 lat.
 28. Uchwała Nr VII56/03 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
 29. Uchwała Nr VII/57/03 w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 30. Uchwała Nr VII/58/03 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Tarnowiec liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 31. Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 32. Uchwała Nr VII/60/03 w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 33. Uchwała Nr VIII/61/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 34. Uchwała Nr VIII/62/03 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 35. Uchwała Nr VIII/63/03 w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 36. Uchwała Nr IX/65/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej.
 37. Uchwała Nr IX/66/03 w sprawie: zmiany nieruchomości.
 38. Uchwała Nr IX/67/03 w sprawie: powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 39. Uchwała Nr IX/68/03 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/40/03 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 24.02.2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowcu.
 40. Uchwała Nr IX/69/03 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 41. Uchwała Nr X/70/03 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 42. Uchwała Nr X/71/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 43. Uchwała Nr XI/72/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Brzezówka.
 44. Uchwała Nr XI/73/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Czeluśnica.
 45. Uchwała Nr XI/74/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Dobrucowa.
 46. Uchwała Nr XI/75/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Gąsówka.
 47. Uchwała Nr XI/76/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Gliniczek.
 48. Uchwała Nr XI/77/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Glinik Polski.
 49. Uchwała Nr XI/78/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łajsce.
 50. Uchwała Nr XI/79/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łubno Szlacheckie.
 51. Uchwała Nr XI/80/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łubienko.
 52. Uchwała Nr XI/81/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Łubno Opace.
 53. Uchwała Nr XI/82/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Nowy Glinik.
 54. Uchwała Nr XI/83/03 w sprawie: nadania Statusu Sołectwa Potakówka.
 55. Uchwała Nr XI/84/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Roztoki.
 56. Uchwała Nr XI/85/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Sądkowa.
 57. Uchwała Nr XI/86/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Tarnowiec.
 58. Uchwała Nr XI/87/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Umieszcz.
 59. Uchwała Nr XI/88/03 w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Wrocanka.
 60. Uchwała Nr XI/89/03 w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.
 61. Uchwała Nr XI/90/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.
 62. Uchwała Nr XI/91/03 w sprawie: udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowcu za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu.
 63. Uchwała Nr XI/92/03 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 64. Uchwała Nr XII/93/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2004 rok.
 65. Uchwała Nr XII/94/03 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 66. Uchwała Nr XII/95/03 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 67. Uchwała Nr XII/96/03 w sprawie: stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
 68. Uchwała Nr XIII/97/03 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 69. Uchwała Nr XIII/98/03 w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2003 rok.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 29.04.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 20.04.2010
Dokument oglądany razy: 2 870