RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy - 2009 rok

 1. Uchwała Nr XXVI/195/09 w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXV/190/08 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 2. Uchwała Nr XXVI/196/09 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 3. Uchwała Nr XXVI/197/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 4. Uchwała Nr XXVI/198/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 5. Uchwała Nr XXVI/199/09 w sprawie: zamiaru likwidacji zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.
 6. Uchwała Nr XXVI/200/09 w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły podstawowej w Nowym Gliniku.
 7. Uchwała Nr XXVI/201/09 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 8. Uchwała Nr XXVI/202/09 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009r.
 9. Uchwała Nr XXVI/203/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 10. Uchwała Nr XXVI/204/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 11. Uchwała Nr XXVI/205/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 12. Uchwała Nr XXVI/206/09 w sprawie: poparcia stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej przez teren powiatu strzyżowskiego.
 13. Uchwała Nr XXVI/207/09 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 14. Uchwała Nr XXVII/208/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec.
 15. Uchwała Nr XXVII/209/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 16. Uchwała Nr XXVII/210/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
 17. Uchwała Nr XXVII/211/ 09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2009-2015
  - Plan Odnowy Miejscowości Wrocanka na lata 2009-2015.
 18. Uchwała Nr XXVII/212/09 w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 19. Uchwała Nr XXVIII/213/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 20. Uchwała Nr XXVIII/214/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 21. Uchwała Nr XXVIII/215/09 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce ze stopniowym wygaszaniem polegającym na wstrzymaniu naboru do oddziału zerowego w roku szkolnym 2009/2010 oraz wstrzymaniu naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.
 22. Uchwała Nr XXVIII/216/09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 23. Uchwała Nr XXVIII/217/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 24. Uchwała Nr XXVIII/218/09 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. "Czas na aktywność w Gminie Tarnawiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Program integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 25. Uchwała Nr XXVIII/219/09 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Czekaja na działalność Wójta Gminy.
 26. Uchwała Nr XXIX/220/09 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Tarnowiec.
 27. Uchwała Nr XXIX/221/09 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/209 w Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 28. Uchwała Nr XXIX/222/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 29. Uchwała Nr XXX/223/09 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 30. Uchwała Nr XXX/224/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 31. Uchwała Nr XXX/225/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 32. Uchwała Nr XXX/226/2009 w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 33. Uchwała Nr XXXI/227/09 w sprawie: powołania radnej w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.
 34. Uchwała Nr XXXII/228/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 35. Uchwała Nr XXXII/229/09 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 36. Uchwała Nr XXXII/230/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec.
 37. Uchwała Nr XXXII/231/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.
 38. Uchwała Nr XXXII/232/09 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 39. Uchwała Nr XXXII/233/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubienko na lata 2009-2016.
  - Plan odnowy miejscowości Łubienko.
 40. Uchwała Nr XXXII/234/2009 w sprawie: aplikowania Gminy Tarnowiec o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację projektu pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz 6 przepompowni wraz z przyłączami energetycznymi - II etap" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 41. Uchwała Nr XXXIII/235/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 42. Uchwała Nr XXXIII/236/09 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 43. Uchwała Nr XXXIII/237/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Zręcin II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011".
 44. Uchwała Nr XXXIII/238/09 w sprawie: założenia cmentarza komunalnego.
 45. Uchwała Nr XXXIII/239/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 46. Uchwała Nr XXXIII/240/09 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 47. Uchwała Nr XXXIII/241/09 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5 latków z terenu Gminy Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".
 48. Uchwała Nr XXXIII/242/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2009-2016.
 49. Uchwała Nr XXXIV/243/09 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma Wiatrowa" w Gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 50. Uchwała Nr XXXIV/244/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 51. Uchwała Nr XXXIV/245/09 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/188/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok z późn. zm.
 52. Uchwała Nr XXXIV/246/09 w sprawie: poręczenia kredytu komercyjnego dla Stowarzyszenia Gmin Lokalna Grupa Działania "Nowa Galicja".
 53. Uchwała Nr XXXIV/247/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 54. Uchwała Nr XXXIV/248/09 w sprawie: wyrażenia woli realizacji projektu służącego rewitalizacji i modernizacji lini kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło.
 55. Uchwała Nr XXXIV/249/09 w sprawie: opinii do projektu planu aglomeracji "JEDLICZE" w części dotyczącej terenu Gminy Tarnowiec.
 56. Uchwała Nr XXXIV/250/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
  - Plan Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
 57. Uchwała Nr XXXIV/251/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej.
 58. Uchwała Nr XXXIV/252/09 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 59. Uchwała Nr XXXIV/253/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 60. Uchwała Nr XXXIV/254/09 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 61. Uchwała Nr XXXIV/255/09 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 62. Uchwała Nr XXXIV/256/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 63. Uchwała Nr XXXIV/257/09 w sprawie: zmian zakresu wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 64. Uchwała Nr XXXIV/258/09 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 65. Uchwała Nr XXXIV/259/09 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 66. Uchwała Nr XXXIV/260/09 w sprawie: ustalenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu.
 67. Uchwała Nr XXXIV/261/09 w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnowcu.
 68. Uchwała Nr XXXIV/262/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
 69. Uchwała Nr XXXVI/263/09 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 70. Uchwała Nr XXXVI/264/09 w sprawie: dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody na 2010 rok.
 71. Uchwała Nr XXXVI/265/09 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 72. Uchwała Nr XXXVI/266/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 73. Uchwała Nr XXXVI/267/09 w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 74. Uchwała Nr XXXVI/268/09 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok.
 75. Uchwała Nr XXXVII/269/09 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 76. Uchwała Nr XXXVI/270/09 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 77. Uchwała Nr XXXNII/271/09 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 78. Uchwała Nr XXXNII/272/09 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2010
 79. Uchwała Nr XXXNII/274/09 w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
 80. Uchwała Nr XXXNII/275/09 w sprawie:ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 29.04.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 06.01.2010
Dokument oglądany razy: 4 412