RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie uchwał

Uchwały Rady Gminy - 2010 rok

 1. Uchwała Nr XXXVII/276/10 w sprawie: nadania ststutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 2. Uchwała Nr XXXVIII/277/10 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz kosztów podróży służbowych.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/278/10 w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec Punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 4. Uchwała Nr XXXIX/279/10 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. Uchwała Nr XXXIX/280/10 w sprawie: dopłat do ceny 1m3 odprowadzania ścieków.
 6. Uchwała Nr XXXIX/281/10 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r.
 7. Uchwała Nr XXXIX/282/10 w sprawie: zmiany do Statutu Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr XXXIX/283/10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 9. Uchwała Nr XL/284 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 10. Uchwała Nr XL/285/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 11. Uchwała Nr XL/286/10 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 12. Uchwała Nr XL/287/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Uchwała Nr XL/288/10 w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 14. Uchwała Nr XL/289/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, "rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".
 15. Uchwała Nr XL/290/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projekty p.n.: "Droga do kariery" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".
 16. Uchwała Nr XL/291/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat. gruntów rolnych.
 17. Uchwała Nr XLI/292/10 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 18. Uchwała Nr XLI/293/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 19. Uchwała Nr XLI/294/10 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 20. Uchwała Nr XLI/295/10 w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 21. Uchwała Nr XKI/296/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 22. Uchwała Nr XLII/297/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 23. Uchwała Nr XLII/298/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 31.05.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 03.02.2010
Dokument oglądany razy: 1 495