RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.06.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie zarządzeń

Zarządzenia Wójta - 2010 rok

 1. Zarządzenie Nr 01/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Umieszcz, Glinik Polski, Łajsce, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 02/10 w sprawie: planu wykonawczego budżetu oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 3. Zarządzenie Nr 03/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec przeznaczonej do oddania w najem.
 4. Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie: wyznaczenia na rok 2010 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
 5. Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie: opłat związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
 6. Zarządzenie Nr 8/10 wsprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 7. Zarządzenie Nr 09/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku Domu Ludowego w Tarnowcu.
 8. Zarządzenie Nr 11/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 9. Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, e tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
  - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 10. Zarządzenie Nr 13/10 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarku Komunalnej w Tarnowcu.
 11. Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły im. H. Sienkiewicz w Łajscach.
 12. Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im M. Kopernika w Brzezówce.
 13. Zarządzenie Nr 16/10 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2009 rok.
 14. Zarządzenie Nr 17/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowana i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Umieszcz, Łajsce, stanowiące własność Gminy Tarnowiec.
 15. Zarządzenie Nr 20/10 w sprawie: zmiany budżetu i planu wykonawczego budżetu Gminy.
 16. Zarządzenie Nr 22/10 w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
 17. Zarządzenie Nr 23/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy.
 18. Zarządzenie Nr 24/10 w sprawie: określenia zasad organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011.
 19. Zarządzenie Nr 25/10 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 20. Zarządzenie Nr 26/10 w sprawie: wprowadzenia zamiennego dnia wolnego od pracy za dzień 1 maja 2010 rok w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.
 21. Zarządzenie Nr 27/10 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach.
 22. Zarządzenie Nr 28/10 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 23. Zarządzenie Nr 29/10 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy i najmu.
 24. Zarządzenie Nr 30/10 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 25. Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego.
 26. Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok.
 27. Zarządzenie Nr 34/2010 w sprawie: powołania Komisji do spraw oszacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych prze powódź na terenie gminy Tarnowiec w dniach 16-20 maja 2010r.
 28. Zarządzenia Nr 35/10 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 29. Zarządzenie Nr 36/10 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 30. Zarządzenie Nr 38/10 w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Tarnowcu.
 31. Zarządzenie Nr 39/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 08.06.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 03.02.2010
Dokument oglądany razy: 1 652