RSS
A A A
SmodBIP

Projekty uchwał Rady Gminy Tarnowiec - 2010 rok

Sesja Rady Gminy - 8 listopada 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 2. Projekt uchwały w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Tarnowiec oraz obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego.
 3. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 4. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 5. Projekt uchwały w sprawie: nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zmiany nieruchomości.
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany nieruchomości.
 8. Projekt uchwały w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
 9. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 10. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat gruntu rolnego.

Sesja Rady Gminy - 30 września 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalnego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych - używanego na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 2. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości.
 6. Projekt uchwały w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.
 7. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Sesja Rady Gminy - 16 sierpnia 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 3. Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/171/05 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec.

Sesja Rady Gminy - 28 czerwca 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.

Sesja Rady Gminy - 28 maja 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.

Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 3. Projekt uchwały: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 4. Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarnowcu.
 5. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n. "Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec" w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"m Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji". Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Sesja Rady Gminy - 29 marca 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 2. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarnowcu.
 7. Projekt uchwały: Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 8. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Droga do kariery" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"; Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".
 9. Projekt uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości.
 10. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, "rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".
 11. Projekt uchwały zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat gruntów rolnych.

Sesja Rady Gminy - 19 luty 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zmiany do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Projekt uchwały w sprawie: dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków.
 5. Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia pomnika przyrody.

Sesja Rady Gminy - 1 luty 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom.
 2. Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 02.11.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 29.01.2010
Dokument oglądany razy: 7 733