RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy - 2010 rok

 1. Uchwała Nr XXXVII/276/10 w sprawie: nadania ststutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 2. Uchwała Nr XXXVIII/277/10 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz kosztów podróży służbowych.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/278/10 w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec Punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 4. Uchwała Nr XXXIX/279/10 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. Uchwała Nr XXXIX/280/10 w sprawie: dopłat do ceny 1m3 odprowadzania ścieków.
 6. Uchwała Nr XXXIX/281/10 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r.
 7. Uchwała Nr XXXIX/282/10 w sprawie: zmiany do Statutu Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/276/10 Rady Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr XXXIX/283/10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 9. Uchwała Nr XL/284 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 10. Uchwała Nr XL/285/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 11. Uchwała Nr XL/286/10 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 12. Uchwała Nr XL/287/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Uchwała Nr XL/288/10 w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 14. Uchwała Nr XL/289/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, "rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".
 15. Uchwała Nr XL/290/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projekty p.n.: "Droga do kariery" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".
 16. Uchwała Nr XL/291/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat. gruntów rolnych.
 17. Uchwała Nr XLI/292/10 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 18. Uchwała Nr XLI/293/10 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 19. Uchwała Nr XLI/294/10 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 20. Uchwała Nr XLI/295/10 w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 21. Uchwała Nr XKI/296/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 22. Uchwała Nr XLII/297/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 23. Uchwała Nr XLII/298/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 24. Uchwała Nr XLIII/299/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 25. Uchwała Nr XLIII/300/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 26. Uchwała Nr XLIII/301/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 27. Uchwała Nr XLIII/302/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 28. Uchwała Nr XLIII/303/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 29. Uchwała Nr XLIV/304/10 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 30. Uchwała Nr XLIV/305/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 31. Uchwała Nr XLIV/306/10 w sprawie: określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnowiec oraz jej jednostką organizacyjnym.
 32. Uchwała Nr XLIV/307/10 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanej uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
 33. Uchwała Nr XLIV/308/10 w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie.
 34. Uchwała Nr XLIV/309/10 w sprawie: zmiany Uchwały XX/155/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2008-2015.
 35. Uchwała Nr XLIV/310/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015.
 36. Uchwała Nr XLIV/311/10 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/250/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
 37. Uchwała Nr XLIV/312/10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 38. Uchwała Nr XLIV/313/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 39. Uchwała Nr XLV/314/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 40. Uchwała Nr XLV/315/10 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 41. Uchwała Nr XLV/316/10 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/300/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 42. Uchwała Nr XLV/317/10 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV171/05 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnowiec.
 43. Uchwała Nr XLV/318/10 w sprawie: zaopiniowania studium ochrony przeciwpowodziowej.
 44. Uchwała Nr XLV/319/10 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIV/304/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 45. Uchwała Nr XLV/320/10 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIV/305/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 46. Uchwała Nr XLVI/321/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 47. Uchwała Nr XLVI/322/10 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego przez podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 48. Uchwała Nr XLVI/323/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 49. Uchwała Nr XLVI/324/10 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 50. Uchwała Nr XLVI/325/10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 51. Uchwała Nr XLVI/326/10 w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.
 52. Uchwała Nr XLVI/327/10 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 53. Uchwała Nr XLVI/328/10 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalnego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych - używanego na potrzeby Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 54. Uchwała Nr XLVI/329/10 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na lepsze jutro - aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy gminy Tarnowiec" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich".
 55. Uchwała Nr XLVI/330/10 w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/294/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2010r. - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 56. Uchwała Nr XLVII/331/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015.
 57. Uchwała Nr XLVII/332/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/194/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 grudnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Umieszcz na lata 2008-2015.
 58. Uchwała Nr XLVII/333/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/250/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Glinik na lata 2009-2016.
 59. Uchwała Nr XLVII/334/10 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXI/165/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Plany Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
 60. Uchwała Nr XLVIII/335/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 61. Uchwała Nr XLVIII/336/10 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 62. Uchwała Nr XLVIII/337/10 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 63. Uchwała Nr XLVIII/338/10 w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowiec oraz obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 64. Uchwała Nr XLVIII/339/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 65. Uchwała Nr XLVIII/340/10 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 66. Uchwała Nr XLVIII/341/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 67. Uchwała Nr XLVIII/342/10 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 68. Uchwała Nr XLVIII/343/10 w sprawie: zamiany nieruchomości.
 69. Uchwała Nr XLVIII/344/10 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
 70. Uchwała Nr XLVIII/345/10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 71. Uchwała Nr XLVIII/346/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu na okres powyżej 3 lat gruntu rolnego.
 72. Uchwała Nr XLVIII/347/10 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 29.11.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 03.02.2010
Dokument oglądany razy: 3 861