RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie uchwał

Uchwały Rady Gminy Tarnowiec - V Kadencja

 1. Uchwała Nr I/1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 2. Uchwała Nr I/2/06 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 3. Uchwała Nr I/3/06 w sprawie: odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 4. Uchwała Nr II/4/06 w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy.
 5. Uchwała Nr II/5/06 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwała Nr II/6/06 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 7. Uchwała Nr II/7/06 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 8. Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Tarnowcu.
 9. Uchwała Nr II/9/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury.
 10. Uchwała Nr II/10/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 11. Uchwała Nr III/11/06 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych.
 12. Uchwała Nr II/12/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 13. Uchwała Nr II/13/06 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizacje zadania na terenie Gminy Tarnowiec w ramach Projektu Funduszu Spójności p.n. "Program poprawy czystości zalewni rzeki Wisłoki"
 14. Uchwała Nr III/14/06 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2006 rok.
 15. Uchwała Nr III/15/06 w sprawie: procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 16. Uchwała Nr IV/16/2007 w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy.
  - Załączniki.
 17. Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie: przedłużenia na okres 1 roku czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 18. Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3. lat.
 19. Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej. 3 lat.
 20. Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 21. Uchwała Nr IV/21/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 22. Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 23. Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 24. Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
 25. Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 26. Uchwała Nr IV/26/07 w sprawie: zamiaru przekształcenia SP w Tarnowcu polegającego na likwidacji Szkoły Filijnej w Potakówce.
 27. Uchwała Nr IV/27/07 w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum w Roztokach.
 28. Uchwała Nr IV/28/07 w sprawie: zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach.
 29. Uchwała Nr IV/29/07 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 30. Uchwała Nr IV/30/07 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 31. Uchwała Nr IV/31/07 w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 32. Uchwała Nr V/32/07 w sprawie zamiaru przekształcenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 33. Uchwała Nr VI/33/05 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok.
 34. Uchwała Nr VI/34/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 35. Uchwała Nr VI/35/07 w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego.
 36. Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie: powołania Kierownika USC.
 37. Uchwała Nr VI/37/07 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli.
 38. Uchwała Nr VI/38/07 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
 39. Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2007.
 40. Uchwała Nr VI/40/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 41. Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowcu.
 42. Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Roztokach.
 43. Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Łajscach.
 44. Uchwała Nr VII/44/07 w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
 45. Uchwała Nr VII/45/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
 46. Uchwała Nr VII/46/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 47. Uchwała Nr VII/47/07 w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2007 rok.
 48. Uchwała Nr VII/48/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3 lat.
 49. Uchwała Nr VIII/49/07 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowiec.
 50. Uchwała Nr VIII/50/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 51. Uchwała Nr VIII/51/07 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na rok 2007.
 52. Uchwała Nr VIII/52/07 w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 53. Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 r. Gimnazjum w Roztokach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach.
 54. Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie: rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2009 r. Zespołu Szkół Publicznych w Roztokach.
 55. Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.
 56. Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie: ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Tarnowcu.
 57. Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie: wydzierżawienia działek rolnych na okres powyżej 3. lat.
 58. Uchwała Nr VIII/61/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnej.
 59. Uchwała Nr VIII/62/07 w sprawie: najmu lokali użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 60. Uchwała Nr VIII/63/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/38/07, dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
 61. Uchwała Nr VIII/64/07 w sprawie: uznania za pomnik przyrody.
 62. Uchwała Nr XXII/79/07 w sprawie: powołania radnego w skład Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu.
 63. Uchwała Nr XXII/80/07 w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2007 rok.
 64. Uchwała Nr XXII/81/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 65. Uchwała Nr XXII/82/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 66. Uchwała Nr XII/83/07 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 67. Uchwała Nr XII/84/07 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
 68. Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie: przedłużenia na okres 1 roku czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 69. Uchwała Nr XII/86/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 70. Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
 71. Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości rolnych.
 72. Uchwała Nr XII/89/07 w sprawie: uchwalenia zmian Statusu Związku Gminy Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
 73. Uchwała Nr XII/90/07 w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990.
 74. Uchwała Nr XII/91/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Tarnowiec o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990.
 75. Uchwała Nr XII/92/07 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
 76. Uchwała Nr XII/93/07 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
 77. Uchwała Nr XII/94/07 w sprawie: ustalenia wysokości diety dla radnych.
 78. Uchwała Nr XIII/95/07 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok.
 79. Uchwała Nr XIII/96/07 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 80. Uchwała Nr XIV/97/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farmy Wiatrowej".
 81. Uchwała Nr XIV/99/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.


Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 20.12.2010
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 20.12.2010
Dokument oglądany razy: 1 407