RSS
A A A
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentw.
 • Obwieszczenia (z dnia: 21.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec
 • Obwieszczenia (z dnia: 06.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przebudowa instalacji technologicznych na Ośrodkach Kopalni Roztoki. Obiekt: Ośrodek Technologiczny Sobniów 17" na działkach nr swid. 231/1, 231/3, 238/1, 239/1, 240/1, 245/1 w obrębie Gliniczek, gmina Tarnowiec. Przebudowa instalacji technologicznych na Ośrodkach Kopalni Roztoki. Obiekt: Ośrodek Technologiczny Roztoki 15 i Roztoki 54
 • Obwieszczenia (z dnia: 26.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowie linii kablowej oświetlenia drogowego drogi gminnej nr ewid. 255" przez teren działek nr ewid. 261/1 i 270 w obrębie ewidencyjnym Potakówka, w jednostce ewidencyjnej Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 29.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja Starosty Jasielskiego
 • Obwieszczenia (z dnia: 24.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma wiatrowa” w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik
 • Obwieszczenia (z dnia: 02.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 czerwca 2019 r. o wydaniu na wniosek Gminy Tarnowiec i Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z oo. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Fabrycznej w Jaśle, łączącej funkcjonalnie sieć wodociągową Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z oo. w Jaśle z siecią wodociągową Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z oo.
 • Obwieszczenia (z dnia: 04.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie
 • Obwieszczenia (z dnia: 08.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia czy nieruchomości gruntowe stanowią mienie gromadzkie.
 • Obwieszczenia (z dnia: 16.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Nowy Glinik" na działkach nr ewid. 718/1 i 719/2 obręb Nowy Glinik, gm. Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 07.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działkach nr ewid. 282/2 i 600 w miejscowości Roztoki. Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej urządzonej na działce nr ewid. 220 w miejscowości Roztoki
 • Obwieszczenia (z dnia: 08.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Obwieszczenia (z dnia: 09.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Czeluśnica" na działkach nr ewid. 665 i 666/1 obręb Czeluśnica, gm. Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowie linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 575 na działce nr ewid. 576/2 w obrębie Łajsce, gmina Tarnowiec. Budowie linii kablowej oświetlenia drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 575 na działkach nr ewid. 925 i 928/3 w obrębie Łajsce, gmina Tarnowiec.
 • Obwieszczenia (z dnia: 23.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 • Obwieszczenia (z dnia: 10.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma wiatrowa” w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik
 • Obwieszczenia (z dnia: 16.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle
 • Obwieszczenia (z dnia: 14.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 • Obwieszczenia (z dnia: 29.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH 180052.
 • Obwieszczenia (z dnia: 13.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Rewitalizacja lini kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz
 • Obwieszczenia (z dnia: 15.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Obwieszczenie - Zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Zmianie systemu eksploatacji gazu ziemnego z odwiertu ropno-gazowego pompowanego Roztoki - 34 KRNiGZ Roztoki” w miejscowości Roztoki gm, Tarnowiec na terenie działek nr ewid. 482/1, 483, 514/4, 515/3, 516, 518, 507, 519, 520, 517/2, 522, 545/1, 552/1, 553, 554.
 • Obwieszczenia (z dnia: 04.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu sp. z o. o. Tarnowiec 14138-204 Tarnowiec wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni 4-S i 5-S.
 • Obwieszczenia (z dnia: 24.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 • Obwieszczenia (z dnia: 10.03.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
 • Obwieszczenia (z dnia: 03.07.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do rowu
 • Sprawozdania (z dnia: 12.01.2010)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Sprawozdania budżetowe


Opublikował: Bartomiej Wjcik
Publikacja dnia: 12.01.2010
Podpisał: Bartomiej Wjcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 65 182