RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.04.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie projektów uchwał

Projekty Uchwał Rady Gminy Tarnowiec - VI kadencja

Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2011r.

 1. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 2. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. trzyklasowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 3. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 4. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 5. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance.
 6. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 7. Projekt Uchwały w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec.

Sesja Rady Gminy - 29 marca 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.
 4. Projekt uchwały w sprawie: trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 5. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
 6. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością.

Sesja Rady Gminy - 28 lutego 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Zręcin II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"
 2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2011.
 3. Projekt uchwały w sprawie: niepłatnego nabycia nieruchomości.
 4. Projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 5. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2011 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmiany do Uchwały Nr XLVII/331/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015.
 7. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Odbudowa dróg w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
 8. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok".

Sesja Rady Gminy - 31 stycznia 2011 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na rok 2011.
 5. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Wiewióry na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 6. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 7. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łubienku.
 8. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 9. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim.
 10. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wrocance.
 11. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Roztokach.

Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do UCHWAŁY Nr XXXVIII/276/10 RADY GMINY TARNOWIEC z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.
 3. Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 4. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999r.
 5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 6. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2010 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie: dopłat do 1 m3 dostarczanej wody.
 8. Projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 9. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 21.04.2011
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 29.12.2010
Dokument oglądany razy: 1 643