RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie zarządzeń

Zarządzenia Wójta - 2011 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako organu gminy:

 1. Zarządzenie Nr 01/11 w sprawie: zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady sołectwa Gliniczek.
 2. Zarządzenie Nr 02/11 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem.
 3. Zarządzenie Nr 03/11 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 4. Zarządzenie Nr 04/11 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 5. Zarządzenie Nr 06/11 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 6. Zarządzenie Nr 7/11 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 7. Zarządzenie Nr 09/11 zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2011 rok.
 8. Zarządzenie Nr 10/11 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 9. Zarządzenie Nr 11/11 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Łubnie Szlacheckim.
 10. Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 11. Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 12. Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Łubno Szlacheckie, Czeluśnica, stanowiące własność Gminy Tarnowiec.
 13. Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie: przeprowadzenia gminnego treningu bez doręczenia powołania w trybie Akcji Kurierskiej.
 14. Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskich wsi Czeluśnica.
 15. Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulaminu pracy tej komisji.
 16. Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 18. Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie: planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2011 rok.
 19. Zarządzenia Nr 22/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 20. Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 21. Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 22. Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 23. Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek wolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 24. Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do oddania w bezpłatne użytkowania na okres 3-lat.
 25. Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy podczas jego nieobecności.
 26. Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce podczas jego nieobecności.
 27. Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim podczas jego nieobecności.
 28. Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach podczas jego nieobecności.
 29. Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku podczas jego nieobecności.
 30. Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku podczas jego nieobecności.
 31. Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance podczas jego nieobecności.
 32. Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Roztokach podczas jego nieobecności.
 33. Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Umieszczu podczas jego nieobecności.
 34. Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie: podjęcia czynności niezbędnych w związku z uchwałami Rady Gminy w Tarnowcu dot. likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych w miejscowościach: Brzezówka, Glinik Polski, Łubienko, Nowy Glinik, Roztoki i Wrocanka.
 35. Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 36. Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego we Wrocance.
 37. Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 38. Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 39. Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 40. Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 41. Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury.
 42. Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Łajsce.
 43. Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Nowy Glinik.
 44. Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 45. Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Dostawa trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych typu lekkiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych".

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie: instrukcji kancelaryjnej.
 2. Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 3. Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie: zasad przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Gminy przez pracowników Urzędu Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie: powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej.
 5. Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie: Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Gminie Tarnowiec.
 6. Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących przebudowy i remontów dróg gminnych.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 01.08.2011
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 13.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 220