RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.03.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2012r.

Projekty Uchwał Rady Gminy Tarnowiec - VI kadencja

Sesja Rady Gminy - 23 marca 2012r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. "PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 2. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w 2012 roku.
 3. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnego Rady Gminy Tarnowiec.
 6. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 7. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Zarządem Gminy Jedlicze zawartego w dniu 4 maja 1993 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Umieszczu.
 9. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.

Sesja Rady Gminy - 23 Stycznia 2012r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Sesja Rady Gminy - 19 grudnia 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 2. Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
 3. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 4. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno.
 5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu.

Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: stawek od środków transportowych.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie: wzrostu deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 4. Projekt uchwały w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody 4 drzew gatunku lipa wchodzących w skład "Alei Lipowej" uznanych za pomnik przyrody.
 5. Projekt uchwały w sprawie: obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 6. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 7. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu.
 8. Projekt uchwały w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 9. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Sesja Rady Gminy - 28 września 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 3. Projekt uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

Sesja Rady Gminy - 30 sierpnia 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykonania.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.

Sesja Rady Gminy - 26 lipca 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian zakresu wykonania przedsięwzięcia pn. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 3. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Tarnowiec do przedsięwzięcia pod nazwą "PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007 - 2013"
 4. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany do uchwały Nr X/69/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.

Sesja Rady Gminy - 20 czerwca 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Projekt uchwały w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.
 5. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. Referendum gminnym.
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/11 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.

Sesja Rady Gminy - 9 maja 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: dopłaty do 1 m3 wody, do 1 m3 ścieków.
 2. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. "instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.

Sesja Rady Gminy - 27 kwietnia 2011r.

 1. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 2. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. trzyklasowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 3. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 4. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 5. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance.
 6. Projekt Uchwały w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 7. Projekt Uchwały w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec.

Sesja Rady Gminy - 29 marca 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.
 4. Projekt uchwały w sprawie: trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 5. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczenia na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
 6. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością.

Sesja Rady Gminy - 28 lutego 2011r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Zręcin II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"
 2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2011.
 3. Projekt uchwały w sprawie: niepłatnego nabycia nieruchomości.
 4. Projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 5. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2011 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmiany do Uchwały Nr XLVII/331/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015.
 7. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Odbudowa dróg w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
 8. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok".

Sesja Rady Gminy - 31 stycznia 2011 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na rok 2011.
 5. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Wiewióry na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 6. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 7. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łubienku.
 8. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 9. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim.
 10. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wrocance.
 11. Projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Roztokach.

Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2010 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do UCHWAŁY Nr XXXVIII/276/10 RADY GMINY TARNOWIEC z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.
 3. Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 4. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999r.
 5. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 6. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2010 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie: dopłat do 1 m3 dostarczanej wody.
 8. Projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 9. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 30.03.2012
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 29.12.2010
Dokument oglądany razy: 2 617