RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.10.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uchwały sesja XXV

Uchwały Rady Gminy Tarnowiec - VI Kadencja

 1. Uchwała Nr I/1/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Uchwała Nr I/2/10 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 3. Uchwała Nr II/3/10 w sprawie: ustalenia liczby i nazw Stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Uchwała Nr II/4/10 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 5. Uchwała Nr II/5/10 w sprawie: powołania Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 6. Uchwała Nr II/6/10 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
 7. Uchwała Nr II/7/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec.
 8. Uchwała Nr II/8/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.
 9. Uchwała Nr II/9/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.
 10. Uchwała Nr II/10/10 w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. reorganizacji sieci placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 11. Uchwała Nr II/11/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. reorganizacji sieci placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 12. Uchwała Nr III/12/10 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 13. Uchwała Nr III/13/10 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 14. Uchwała Nr III/14/10 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2010 roku.
 15. Uchwała Nr III/15/10 w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr XII/126/99 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r.
  - Załączniki
 16. Uchwała Nr III/16/10 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec. - stwierdzono nieważność uchwały
 17. Uchwała Nr III/17/10 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 18. Uchwała Nr III/18/10 w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody na 2011 r.
 19. Uchwała Nr III/19/10 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 20. Uchwała Nr III/20/10 w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 21. Uchwała Nr III/21/10 w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/276/10 RADY GMINY TARNOWIEC z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu.
 22. Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 23. Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łubienku.
 24. Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 25. Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim.
 26. Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wrocance.
 27. Uchwała Nr IV/27/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 28. Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na rok 2011.
 29. Uchwała Nr IV/29/11 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 30. Uchwała Nr IV/30/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 31. Uchwała Nr IV/31/11 w sprawie: nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 32. Uchwała Nr IV/32/11 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Wiewióry na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 33. Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 34. Uchwała Nr V/34/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 35. Uchwała Nr V/35/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło - Zręcin II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"
 36. Uchwała Nr V/36/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Odbudowa dróg w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych".
 37. Uchwała Nr V/37/2011 w sprawie: uchwalanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2011.
 38. Uchwała nr V/38/2011 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sprzątania spisów inwentaryzacyjnych mienia w celu komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 39. Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 40. Uchwała Nr V/40/2011 w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok".
 41. Uchwała Nr V/41/2011 w sprawie: zatwierdzenia zmiany do Uchwały Nr XLVII/331/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXV/191/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015.
 42. Uchwała Nr VI/42/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 43. Uchwała Nr VI/43/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 44. Uchwała Nr VI/44/2011 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.
 45. Uchwała Nr VI/45/2011 w sprawie: trybu sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 46. Uchwała Nr VI/46/2011 w sprawie: określenia zasad nabywania, zdobywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
 47. Uchwała Nr VI/47/2011 w sprawie: zmian do uchwały Nr V/34/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec z dnia 28 lutego 2011 w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 48. Uchwała Nr VI/48/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 49. Uchwała Nr VI/49/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
 50. Uchwała Nr VII/50/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polski.
 51. Uchwała Nr VII/51/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 52. Uchwała Nr VII/52/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Roztokach.
 53. Uchwała Nr VII/53/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance.
 54. Uchwała Nr VII/54/2011 w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa podkarpackiego opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 55. Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 56. Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 57. Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 58. Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 59. Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego we Wrocance.
 60. Uchwała Nr VIII/60/2011 w sprawie: likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Roztokach.
 61. Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec.
  - Załączniki
 62. Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 63. Uchwała Nr IX/63/2011 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 64. Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 65. Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. "Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy należących do Związku Gminy Dorzecza Wisłoki.
 66. Uchwała Nr X/66/2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
 67. Uchwała Nr X/67/2011 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 68. Uchwała Nr X/68/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 69. Uchwała Nr X/69/2011 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 70. Uchwała Nr X/70/2011 w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 71. Uchwała Nr X/71/2011 w sprawie: ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonania obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. Referendum gminnym.
 72. Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/11 Rady Gminy w Tarnowcu z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 73. Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie: powołania zespołu do wyboru ławników.
 74. Uchwała Nr XI/74/2011 w sprawie: zmian zakresu wykonania przedsięwzięcia pn. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 75. Uchwała Nr XI/75/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 76. Uchwała Nr XI/76/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 77. Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie: zmian do uchwały Nr X/69/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 78. Uchwała Nr XI/78/2011 w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 79. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie: opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.
 80. Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie: ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania. - stwierdzono nieważność uchwały.
 81. Uchwała Nr XI/81/2011 w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 82. Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na nawiązanie przez Gminę Tarnowiec współpracy z Gminą Raliwka w obwodzie lwowskim na Ukrainie.
 83. Uchwała Nr XII/83/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 84. Uchwała Nr XII/84/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 85. Uchwała Nr XII/85/2011 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 86. Uchwała Nr XIII/86/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 87. Uchwała Nr XIII/87/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 88. Uchwała Nr XIII/88/2011 w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
 89. Uchwała Nr XIII/89/2011 w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jasło w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2011/2012.
 90. Uchwała Nr XIV/90/2011 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 91. Uchwała nr XIV/91/2011 w sprawie: obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 92. Uchwała Nr XIV/92/2011 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
 93. Uchwała Nr XIV/93/2011 w sprawie: stawek podatku od środków transportu.
 94. Uchwała Nr XIV/94/2011 w sprawie: wzrostu deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 95. Uchwała Nr XIV/95/2011 w sprawie: ustalenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu.
 96. Uchwała Nr XIV/96/2011 w sprawie: przyjęcia do realizacji zadania powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 97. Uchwała Nr XIV/97/2011 w sprawie: pozbawienia statutu pomnika przyrody 4 drzew gatunku lipa wchodząca w skład "Alei Lipowej" uznanych za pomnik przyrody.
 98. Uchwała Nr XIV/98/2011 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 99. Uchwała Nr XV/99/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 100. Uchwała Nr XV/100/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 101. Uchwała Nr XV/101/2011 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 102. Uchwała Nr XV/102/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno.
 103. Uchwała Nr XV/103/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 104. Uchwała nr XV/104/2011 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
 105. Uchwała Nr XV/105/2011 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 106. Uchwała Nr XVI/106/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 107. Uchwała Nr XVI/107/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 108. Uchwała Nr XVI/108/2011 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani na rok 2012.
 109. Uchwała Nr XVI/109/2011 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 110. Uchwała Nr XVI/110/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Tarnowiec do uczestnictwa w charakterze partnera w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego na dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011.
 111. Uchwała Nr XVI/111/2011 w sprawie: przekazania zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jasło.
 112. Uchwała Nr XVI/112/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Jasło dotyczącego przejęcia zadań z zakresu oświaty.
 113. Uchwała Nr XVII/113/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec.
 114. Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
 115. Uchwała Nr XVII/115/2012 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
 116. Uchwała Nr XVIII/116/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 117. Uchwała Nr XIX/117/2012 w sprawie: zmian zakresu wykonania przedsięwzięcia pn. "PseAP Podkarpacki System e-Administracji"
 118. Uchwała Nr XIX/118/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 119. Uchwała Nr XIX/119/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 120. Uchwała Nr XIX/120/2012 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w 2012 roku.
 121. Uchwała Nr XIX/121/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 122. Uchwała Nr XIX/122/2012 w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia do projektu p.n.: "Czas na aktywność w Gminie Tarnowiec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 123. Uchwała Nr XIX/123/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 124. Uchwała Nr XIX/124/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 125. Uchwała Nr XIX/125/2012 w sprawie: ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych Radnego Gminy Tarnowiec.
 126. Uchwała Nr XIX/126/2012 w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 127. Uchwała Nr XIX/127/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Zarządem Gminy Jedlicze zawartego w dniu 4 maja 1993r.
 128. Uchwała Nr XIX/128/2012 w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Umieszczu.
 129. Uchwała Nr XIX/129/2012 w sprawie: przystąpienia do opracowania Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma wiatrowa" w gminie Tarnowiec w miejscowości: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 130. Uchwała Nr XX/130/2012 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnowiec.
 131. Uchwała Nr XX/131/2012 w sprawie: dopłaty do 1m3 wody, do 1m3 ścieków.
 132. Uchwała Nr XX/132/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/7/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przyjętych przez Gminę Tarnowiec na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 27 października 2002 r. Referendum gminnym,
 133. Uchwała Nr X133/2012 w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w 2012 roku.
 134. Uchwała Nr XX/134/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezterminowym na okres powyżej 10 lat gruntu rolnego.
 135. Uchwała Nr XX/135/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 10 lat części działek, stanowiących drogi nie posiadające statusu dróg publicznych.
 136. Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości.
 137. Uchwała Nr XXI/137/2012 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 138. Uchwała Nr XXI/138/2012 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
 139. Uchwałą Nr XXI/139/2012 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego.
 140. Uchwała Nr XXI/140/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 141. Uchwałą Nr XXI/141/2012 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 142. Uchwała Nr XXI/142/2012 w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 143. Uchwała Nr XXI/143/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 144. Uchwała Nr XXI/144/2012 w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości.
 145. Uchwała Nr XXII/145/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 146. Uchwała Nr XXII/146/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  - Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
  - Załącznik nr 2
 147. Uchwała Nr XXII/147/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego
 148. Uchwałą Nr XXII/148/2012 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/144/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.
 149. Uchwała Nr XXII/149/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 150. Uchwała Nr XXII/150/2012 w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Nauka i zabawa z indywidualizacją" nr POKL.09.01.02-18-002/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 151. Uchwała Nr XXII/151/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Łubienko i Łajsce w gminie Tarnowiec.
 152. Uchwała Nr XXII/152/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości: Łajsce, Łubno Szlacheckie i Łubno Opace w gminie Tarnowiec.
 153. Uchwała Nr XXII/153/2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "FARMA WIATROWA" w Gminie Tarnowiec w miejscowościach: Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace i Nowy Glinik.
 154. Uchwała Nr XXII/154/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy najmu na czas nieoznaczony.
 155. Uchwała Nr XXIII/155/2012 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 156. Uchwała Nr XXIII/156/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w roku 2013 dla projektu pn.: "Jasielska strefa usług publicznych".
 157. Uchwała Nr XXIII/157/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 158. Uchwała Nr XXIII/158/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 159. Uchwała Nr XXIV/159/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 160. Uchwała Nr XXIV/160/2012 w sprawie: zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".
 161. Uchwała Nr XXIV/161/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie; uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
  - Załącznik Nr 1.
  - Załącznik Nr 2.
 162. Uchwała Nr XXIV/162/2012 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 163. Uchwała Nr XXIV/163/2012 w sprawie: zmian uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 10 lat gruntu rolnego.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 03.10.2012
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 20.12.2010
Dokument oglądany razy: 4 102