RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.11.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenia Wójta - 2012 rok

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako organu gminy:

 1. Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2012 r.
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 3. Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 4. Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy".
 5. Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulacji pracy tej komisji.
 6. Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i usprawniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2012 r.
 7. Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Tarnowiec - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 07 marca 2012r.
 8. Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 9. Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 10. Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 11. Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2011 rok.
 12. Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulaminu pracy komisji.
 13. Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 14. Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec
 15. Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 16. Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 17. Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie: określenia zasad organizacji pracy samorządowych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec w roku szkolnym 2012/2013.
 18. Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 19. Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Nowy Glinik.
 21. Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Roztoki.
 22. Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 23. Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim.
 24. Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Umieszczu.
 25. Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnowcu.
 26. Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 27. Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec, położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Glinik Polski.
 28. Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 29. Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 30. Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 31. Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 32. Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 33. Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 34. Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnoweic przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
 35. Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Umieszczu.
 36. Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 37. Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 38. Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 39. Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec.
 40. Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie: planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2012 rok.
 41. Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w likwidacji.
 42. Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
 43. Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu działek gruntowych przeznaczonych do najmu, położonych w następujących miejscowościach: Czeluśnica i Łubno Szlacheckie.
 44. Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec, położonych w miejscowości Wrocanka, Glinik Polski.
 45. Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu, przeznaczonych do oddania w najem.
 46. Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 47. Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy tych komisji.
 48. Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 49. Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Łubno Opace.
 50. Zarządzenie Nr 50/2012/A w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 51. Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem działki gruntowej położonej w miejscowości Czeluśnica.
 52. Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 53. Zarządzenie Nr 52/2012/A w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zbudowanej oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną.
 54. Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie: powołania komisji do przekazania mienia ruchomego i dokumentacji Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim.
 55. Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie: powołania komisji do przekazania mienia ruchomego i dokumentacji Zespołu Szkół w Tarnowcu.
 56. Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 57. Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
 58. Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.
 59. Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n."Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1 201 353,00 zł."
 60. Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 61. Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie: powołania komisji do przekazania mienia ruchomego i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 62. Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 63. Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzewa z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Czeluśnica.
 64. Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Glinieczek.
 65. Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec położnych w miejscowościach Glinik Polskim Nowy Glinik, Wrocanka.
 66. Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 67. Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 68. Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
 69. Zarządzenie Nr 67/2012/A w sprawie: ogłoszenia wykazu działki rolnej przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Tarnowiec.
 70. Zarządzenie Nr 67/2012/B w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Łajscach.
 71. Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 72. Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie: wyznaczenia na rok 2013 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
 73. Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 74. Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 75. Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec, położonych w miejscowości Glinik Polski, Nowy Glinik.
 76. Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 77. Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Wrocanka.
 78. Zarządzenia Nr 75/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec położonej w miejscowości Roztoki, zabudowanej budynkiem byłego "Domu Ludowego w Roztokach".
 79. Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu podczas jego nieobecności.
 80. Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Umieszczu podczas jego nieobecności.
 81. Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy podczas jego nieobecności.
 82. Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Łajsce.
 83. Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 84. Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji.
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 3. Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. inwestycji
 4. Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
 5. Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.
 6. Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 15.11.2012
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 13.02.2012
Dokument oglądany razy: 2 633