RSS
A A A
SmodBIP

Akty prawa miejscowego - 2011

 1. Uchwała Nr IV/30/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 2. Uchwała Nr V/34/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 3. Uchwała Nr VI/46/2011 w sprawie: określenia zasad nabywania, zdobywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
 4. Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec - w gminie Tarnowiec.
 5. Uchwała Nr XI/78/2011 w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 6. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie: opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.
 7. Uchwała Nr XIV/97/2011 w sprawie: pozbawienia statutu pomnika przyrody 4 drzew gatunku lipa wchodząca w skład "Alei Lipowej" uznanych za pomnik przyrody.
 8. Uchwała Nr XIV/98/2011 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 9. Uchwała Nr XV/103/2011 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 10. Uchwała nr XV/104/2011 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
 11. Uchwała Nr XV/105/2011 w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 16.07.2013
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 01.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 261