RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.08.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenia

Zarządzenia Wójta - 2013 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Tarnowiec położonej w miejscowości Roztoki, zabudowanej budynkiem byłego "Domu Ludowego w Roztokach".
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie: zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2013 rok
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Czeluśnica.
 5. Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2013 r.
  - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 Wójta Gminy Tarnowiec
 6. Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie: zmiany Regulaminu ZFM dla pracowników oświaty.
 7. Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.
 8. Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiące własność Gminy Tarnowiec.
 9. Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 10. Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 11. Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie: przyznania dotacji na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2013 roku.
 12. Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec.
 13. Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 14. Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim
 15. Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
 16. Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 18. Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłowienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 19. Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2013 rok.
 20. Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 21. Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie: najmu części połaci dachowych, w celu korzystania z anten nadawczo - odbiorczych.
 22. Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 23. Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie: odwołania przetargu na dzierżawę działki gruntowej położonej w miejscowości Czeluśnica.
 24. Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie: powierzeia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 25. Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaconych do oddania w najem.
 26. Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 27. Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie: spracowania "Planu Przygotowqań Podmiotów Leczniczych Gminy Tarnowiec na Potrzeby Obronne Państwa".
 28. Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 29. Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 30. Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 31. Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 32. Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 33. Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1 303 674,75 zł"
 34. Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie: zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 35. Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy tych komisji.
 36. Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie: ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.
 37. Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 38. Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowcu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami.
 3. Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. inwestycji.
 5. Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie: wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Tarnowiec.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 20.08.2013
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 31.01.2013
Dokument oglądany razy: 2 012