RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.07.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących przebudowy i remontów dróg gminnych.

Zarządzenia Wójta - 2014 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 2. Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddanie w najem.
 3. Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 4. Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 5. Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 6. Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 7. Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa".
 8. Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 9. Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 10. Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok.
 11. Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
 12. Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie Gminy Tarnowiec.
 13. Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 14. Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
 15. Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 16. Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 17. Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie: zmian w planie finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnowiec na rok 2014.
 18. Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 19. Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 20/2014/A w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 21. Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 22. Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 23. Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 24. Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec
 25. Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok.
 26. Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok.
 27. Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 28. Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
 29. Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 27/2014 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 31 marca 2014 roku.
 30. Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 31. Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
 32. Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 33. Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
 34. Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
 35. Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 36. Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 37. Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie: ustalenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 38. Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 39. Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 40. Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2013 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu.
 41. Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2013 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.
 42. Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 43. Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
 44. Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem - nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 45. Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek wolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 46. Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 47. Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 48. Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 49. Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 95/11 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 23.12.2011r. w sprawie określenia warunków i zasad najmu oraz ustalenia stawek czynszu lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 50. Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 51. Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.
 52. Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 53. Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 54. Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie: ustalenia średniej gospodarstwa rolnego w Gminie Tarnowiec.
 55. Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie: zmiana budżetu Gminy Tarnowiec ma 2014 rok.
 56. Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.
 57. Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2014-2026.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako kierownika urzędu:

 1. Zarządzenie Nr 01/2014 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 2. Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 15.07.2014
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 08.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 745